Egzekucja ze statków morskich

  W toku postępowania egzekucyjnego egzekucja może być prowadzona również ze statków morskich. Ze względu na ww. przedmiot egzekucji podlega ona kilku odrębnym regulacją omówionym w kodeksie postępowania cywilnego. Pomimo faktu, że statki morskie co oczywiste to ruchomości, w zakresie postępowania egzekucyjnego stosuje się do nich przepisy o egzekucji z nieruchomości. Jak wiadomo w przypadku egzekucji z nieruchomości właściwy jest Komornik działający w rewirze, w którym znajduje się ta nieruchomości. W przypadku statków morskich nie ma możliwość zastosowania tego przepisu wprost, gdyż położenie statku morskiego może się zmienić. W związku z tym w przypadku przy egzekucji ze statków morskich właściwy jest organ egzekucyjny, w okręgu w którym znajduje się statek morski. Decydującym momentem jest tutaj dzień wszczęcia egzekucji. Dla przykładu jeżeli w dniu wszczęcia egzekucji statek znajdował się w porcie w Szczecinie, a następnie popłynął i zacumował w porcie w Gdyni właściwy będzie Komornik przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie, a nie w Gdyni.

  Ponadto na wierzycielu ciąża dodatkowe obowiązki formalne w związku z zamiarem wszczęcie egzekucji ze statku morskiego. Przede wszystkim oprócz tytułu wykonawczego wierzyciel musi dołączyć do wniosku egzekucyjnego przedmiotowej sprawie również dowód na okoliczność ze statek jest wpisany do właściwego rejestru. W przypadku bowiem statków nie wpisanych do właściwego rejestru postępowanie egzekucyjne jest prowadzone tak jak przy egzekucji z ruchomości. W przypadku wszczęcia egzekucji Komornik zawiadomi o tym fakcje dłużnika wzywając go do zapłaty. Jednocześnie komornik podejmie czynności w celu przytrzymania statku i ustanowienia dozoru. Czynności te mają zapobiec miedzy innymi temu aby statek odpłynął do zagranicznego portu co utrudniło by egzekucję. Z chwilą zajęcia statku staje się on zatrzymany (nie może odpłynąć). O fakcie tym zawiadamia się zarówno dłużnika, a w przypadku gdy dłużnik nie jest właścicielem statku również właściciela tego statku. Warto zaznaczyć, ze hipoteką morską można ustanowić również na statku będącym własnością innego niż dłużnik podmiotu. Możliwe jest również prowadzenie egzekucji ze statku zagranicznego. W takim przypadku organ egzekucyjny powinien zawiadomić właściwy organ tego państwa, a wierzyciel w miarę możliwość wskazać numer w rejestrze zagranicznym do którego statek jest wpisany. W postępowaniu tym pomocy udzielić może również adwokata lub radca prawny reprezentują dłużnika, wierzyciela lub właściciela statku.

  Prowadzenie postępowania egzekucyjnego ze statków morskich wbrew pozorom często ma miejsce w obrocie gospodarczym. Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie świadczy pomoc prawną również w toku egzekucji z ww. przedmiotu.