Ekwiwalent za urlop

Długość przysługującego urlopu wypoczynkowego 

Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu w wymiarze zależnych od stażu pracy, odpowiednio 20 lub 26 dni. Uprawnienie do urlopu ma charakter niezbywalny oraz nienaruszalny, oznacza to, że pracodawca nie może pozbawić pracownika tego prawa, jak pracownik nie może się tego prawa zrzec. Nie ma przeszkód, aby w okresie urlopu wypoczynkowego pracownik pracował u innego pracodawcy. W przypadku gdy pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia mu odpowiedniego ekwiwalentu. Należy jednak zaznaczyć, że pracodawca nie może dowolnie zastępować urlopu ekwiwalentem, musi bowiem udzielić pracownikowi urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, a najpóźniej do 30 września roku następnego. W przypadku gdy pracodawca tego nie uczyni może liczyć się z nałożeniem przez Inspekcje Pracy kary. Niezależnie od tego w takich przypadkach będzie musiał również wypłacić pracownikowi należny ekwiwalent. Istnieje również możliwość, że pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu, bowiem w trakcje roku ustał stosunek pracy. W takim przypadku jak najbardziej pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia przedmiotowego ekwiwalentu i jest to sytuacja w pełni zgodna z prawem pracy.

Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za urlop? 

Ekwiwalent za urlop oblicza się w następujący sposób. Najpierw musimy ustalić tak zwany współczynnik urlopowy, który jest wartością odpowiadającą liczbie dni pracy przypadających średnio w miesiącu w danym roku kalendarzowym. Aby dokonać tego obliczenia odejmujemy od liczby w roku liczbę dni wolnych od pracy, a następnie dzielimy otrzymaną różnice przez liczbę miesięcy w roku. Przykładowo w 2016 r. współczynnik ten wyniósł 21. Następnie ustalamy średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika z 3 miesięcy, a jeżeli na wynagrodzenie to składają się zmienne elementy wynagrodzenia (premia kwartalna) nawet z 12 miesięcy.  Następnie dzielimy to średnie wynagrodzenie przez współczynnik urlopowy, a następnie trzymaną wartość dzielimy przez dobowy wymiar czasu pracy pracownika (zwykle 8 godzin). Po dokonaniu tych obliczeń otrzymamy stawkę godzinową na potrzeby ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, którą należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu. Warto pamiętać, że ekwiwalent jako roszczenie wynikające ze stosunku pracy przedawnia się z upływem 3 lata od daty wymagalności, w tym przypadku ostatniego dnia września roku następnego, po roku, w którym pracownik nabył prawo do urlopu, natomiast w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, od dnia, w którym stosunek ten wygasł. Pracownik może dochodzić zapłaty ekwiwalentu przed sądem, gdzie może być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. Zawodowy prawnik może również sporządzić pozew w imieniu pracownika. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat prawa pracy zapraszam do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.