Elektronizacja postępowania upadłościowego

Czy można złożyć wniosek o upadłość online?

Tak. Wniosek o upadłość można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem:

https://prs.ms.gov.pl/krz

Czy można złożyć wniosek o upadłość w formie papierowej?

Nie. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w formie papierowej nie wywołuje skutków prawnych. W takim przypadku pracownik Sądu odeśle pocztą wniosek i dołączone dokumenty na wskazany na kopercie adres.

Od kiedy istnieje obowiązek składania wniosku o upadłość drogą elektroniczną?

Obowiązek składania wniosku o upadłość drogą elektroniczną obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 r.

Czy obowiązek składania wniosku o upadłość w formie elektronicznej dotyczy również upadłości konsumenckiej?

Elektronizacja postępowania upadłościowego obejmuje zarówno upadłość konsumencką czyli osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, jak i upadłość przedsiębiorcy. Ponadto nie tylko sam wniosek, ale także inne pisma w toku postępowania upadłościowego należy składać elektronicznie.

Jak wypełnić elektroniczny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Etap I

Logowanie

Najpierw musimy wejść do Portalu Rejestrów Sądowych w zakładkę Krajowy Rejestr Zadłużonych i wybrać okienko Portalu dla użytkowników zarejestrowanych. Jeżeli nie posiadamy konta w tym portalu musimy je otworzyć korzystając z profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Etap II

Wybór właściwego pisma

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych możemy przygotować różne pisma do Sądu w toku postępowania upadłościowego. Jeżeli jesteśmy konsumentem i chcemu ogłosić upadłość należy wybrać wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej.

Etap III

Wypełnienie wniosku

Na tym etapie należy podać dane dłużnika, jego wierzycieli, a także dane dotyczące wysokości i daty wymagalności zobowiązań. Dłużnik musi również uzasadnić wniosek. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny powstania stanu niewypłacalności. Dłużnik musi również podać czy posiada lub posiadał jakiś wartościowy majątek, w szczególności nieruchomości. Dłużnik do wniosku powinien dołączyć skany dokumentów stanowiących dowód jego zadłużenia. Po złożenie dokumentów dłużnik powinien natomiast przesłać oryginały tych dokumentów do Sądu. Jeżeli dłużnika reprezentuje adwokat lub radca prawny wystarczy, że z oryginałami dokumentów zapozna się pełnomocnik, który poświadczy zgodność ich kopii z oryginałami. Dłużnik musi też złożyć oświadczenie o braku negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Etap IV

Opłacenie wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie w kwocie 30 zł. Opłatę tę można wnieść online za pośrednictwem portalu Krajowego Rejetru Zadłużonych lub wykonać przelew bankowy, a następnie dołączyć do wniosku elektroniczne potwierdzenie przelewu.

Etap V

Podpisanie i wyslanie wniosku

W celu podpisania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy użyć profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Następnie można wysłać dokumenty do Sądu. Odpowiedź Sądu również przyjdzie drogą elektroniczną. Po złożeniu wniosku dłużnik otrzyma elektronicznego potwierdzenie złożenie wniosku.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli nie jesteś w stanie złożyć samodzielnie wniosku o ogłoszenie upadłości lub masz trudności z obsługą systemu informatycznego Portalu Rejestrów Sądowych możesz zgłosić się do naszej Kancelarii. Wystarczy, że podpiszesz pełnomocnictwo i załatwimy za Ciebie wszelkie formalności, a Twoją sprawę będzie prowadził radca prawny. Zadzwoń pod mumet 724-046-783 lub napisz. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.