Elementy klauzuli wykonalności

Czym jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego powinna zawierać określone elementy. Celem klauzuli wykonalności jest polecenie wszelkiego rodzaju organom publicznym, aby te udzieliły pomocy w celu egzekucji świadczenia zasądzonego wyrokiem Sądu lub innymi tytułem egzekucyjnym, np. nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Treści brzmienia klauzuli wykonalności jest ustalona przez Ministra Sprawiedliwości w stosownym rozporządzeniu. Sądy zwykle dysponują odpowiednią pieczątka z treścią klauzuli wykonalności i wbijają ją na tytule egzekucyjnym. W treści tej klauzuli Sąd lub referendarz stwierdza, że tytuł wykonawczy nadaje się do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a dodatkowo poleca wszelkim organom oraz osobom do udzielenia pomocy na wezwanie w celu egzekucji stwierdzonego w tytule egzekucyjnym obowiązku.

Co musi zawierać klauzula wykonalności?

W klauzuli wykonalności należy także w sposób prawidłowy i precyzyjny określić strony postępowania, tj. dłużnika i wierzyciela. W związku z tym faktem w jej treści powinien znajdować się odpowiednio imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (spółka jawna)  będącej wierzycielem oraz dłużnikiem. Dodatkowo należy podać odpowiednio adres zamieszkania osoby fizycznej oraz adres siedziby jednostki organizacyjnej będącej dłużnikiem lub wierzycielem. Te dane nie są w niektórych sytuacjach wystarczająco precyzyjne, aby zidentyfikować daną osobę. W związku z tym faktem w klauzuli wykonalności należy również podać numer PESEL lub numer NIP osoby fizycznej. Numery te mają indywidualny charakter dlatego po ich podaniu nie zachodzi możliwość, że egzekucja zostanie skierowana do niewłaściwej osoby pod względem formalnoprawnym. W przypadku natomiast podmiotów w pisanych do Krajowego Rejestru Sądowego konieczne jest wskazanie numeru KRS. Numer ten również ma indywidualny charakter przypisany włącznie do jednego podmiotu.

Klauzula wykonalności, a waluta obca

W przypadku gdy tytuł egzekucyjny dotyczy zasadzenia waluty obcej konieczne jest zawarcie w klauzuli dodatkowej wzmianki. W takiej sytuacji Sąd musi w treści klauzuli wykonalności zobowiązać uprawniony organ egzekucyjny do przeliczenia waluty obcej na złote według średniego kursy NBP w dniu poprzedzającym przekazanie środków wierzycielowi. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji gdy przepis szczególny w sposób odmienny reguluję przeliczanie kursu walut obcych. Kancelaria na stronie której się znajdujesz ma siedzibę w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.