Emerytura pomostowa

Kto może otrzymać emeryturę pomostową 

Emerytura pomostowa to szansa dla osób, które nie uzyskały jeszcze prawa do emerytury na zasadach ogólnych. Prawo do takiej emerytury przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. Dodatkowo należy spełnić inne warunki takie jak wykazanie 15 letniego zatrudnienia w pracy w szczególnych warunkach oraz ukończenie 55 roku życia w przypadku kobiet i 60 roku życia w przypadku mężczyzn.  Praca w szczególnych warunkach musi być wykonywana przez Ubezpieczonego zarówno przed 1 stycznia 1999 r. (wejście w życie reformy emerytalnej), oraz po 31 grudnia 2008 r. (wejście w życie przepisów o emeryturach pomostowych, dokładnie 31 grudnia 2007 r.). Wynika z tego, że Ubezpieczony musi co najmniej 1 dzień przepracować w szczególnych warunkach w poszczególnych okresach, aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej. Ubezpieczony musi także rozwiązać stosunek pracy. Konieczny jest również wykazanie przez Ubezpieczonego 20 letniego okresu składkowego i nieskładkowego w przypadku kobiet oraz o 5 lat dłuższego okresu składkowego lub nieskładkowego w przypadku mężczyzn. Natomiast to czy dany rodzaj pracy był wykonywany w szczególnych warunkach jest określone w szczegółowym wykazie zawartym w rozporządzeniu.

Katalog prac w szczególnych warunkach 

Katalog prac w szczególnych warunkach na przestrzeni lat ulegał zmianą. Pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy ze wzmianką o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub specjalne świadectwo pracy o charakterze dodatkowym stwierdzające wykonywanie przez pracownika pracy w szczególnych warunkach. Jeżeli nie posiadamy stosowanego świadectwa pracy należy zwrócić się o nie do pracodawcy. W niektórych sytuacjach jest to jednak niemożliwe z uwagi na fakt, iż pracodawca nie istnieje, np. przedsiębiorstwo państwowe zostało zlikwidowane. W sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie świadectwa pracy o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze okoliczność wykonywania przez Ubezpieczonego pracy w szczególnych warunkach i okres tejże pracy mogą potwierdzić zeznania świadków, którzy byli pracownikami tego zakładu pracy.

Spory sądowe

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych są trudne, a ich rozstrzygnięcie ma niedocenione znaczenie dla Ubezpieczonych. Z uwagi na ten fakt zalecane jest powierzenie takiej sprawy, zwłaszcza na etapie sądowym prawnikowi posiadającemu uprawnienia adwokata lub radcy prawnego.  Moja Kancelaria prowadzi między innymi sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych przed Sądem Okręgowym w Przemyślu, a także Inspektoratem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Przeworsku, w Jarosławiu, a także Oddziałem ZUS w Rzeszowie.