Europejska współpraca w dziedzinie administracji

Skutki wejścia Polski do UE

W raz z wejściem Polski do Unii Europejskiej stała się ona również jednym z pantów współpracujących w zakresie wykonywania żądań z zakresu administracji publicznej. Ramy tej współpracy są określone w przepisach prawa unijnego. Celem tych przepisów jest zarówno wzajemny przepływ informacji jak i stwarzanie ułatwień dla beneficjentów administracji publicznej, zwłaszcza obywateli państw członkowskich. Zgodnie kodeksem postępowania administracyjnego organ administracji udziela pomocy w tym zakresie zarówno na wniosek jak i z urzędu. Pomoc ta obejmuje również możliwość podjęcia pewnych czynności procesowych przez organ prowadzący postępowania w okręgu, w którym strona ma miejsce zamieszkania w ramach tak zwanej pomocy prawnej. Jest to instytucja zbliżona do tej która znamy z procedury cywilnej. W zakresie udzielanej pomocy właściwość organów określają przepisy prawa unijnego. Jeżeli w danym konkretnym przypadku przepisy te nie regulują kwestii właściwość materia ta jest uregulowana zgodnie z przepisami procedury administracyjnej.

Procedura udzielenia pomocy

Wniosek o udzielenie pomocy może być sporządzony w dowolnym języku. Nie dotyczy to języków, które nie posiadają statusu języków urzędowych UE. Dla przykładu jednym z jeżyków urzędów UE jest język Polski, a statusu takiego nie posiada język rosyjski. W zakresie jeżyków urzędowych organ jest zobowiązany do przetłumaczenia wniosku celem jego rozpatrzenia, a obowiązek ten nie spoczywa bowiem na wnioskodawcy. Na wnioskodawcy ciąży natomiast obowiązek sporządzenia uzasadnienia ww. wniosku. Obowiązek ten dotyczy również organów administracji publicznej zwracających się o pomoc. W przeciwnym wypadku organ wezwie do uzupełnienia wniosku pod rygorem zwrotu. Z uwagi na ten fakt warto powierzyć napisanie takiego wniosku adwokatowi albo radcy prawnego.

Przekazywanie informacji

W celu zaoszczędzenia kosztów przy przekazaniu informacji organu administracji rożnych państw przekazują pomiędzy sobą informacje w formie elektronicznej. Zapewnia to zarówno oszczędności jak i szybkość postępowania w tym zakresie. Przepisy dotyczące ww. pomocy stosuje się również do niska innych krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Dla przykładu Szwajcaria jest właśnie takim krajem. Kraj ten współpracuje z UE także w innych materiach.

Pomoc w sprawach transgranicznych

Jeżeli potrzebujesz pomocy w postępowaniach administracyjnych o charakter trans-graniczny w ramach wspólnoty europejskiej serdecznie zapraszamy do współpracy z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jesteśmy gotowi, aby pomóc w rozwiązaniu Twoich problemów o charakterze prawnym.