Formy popełnienia przestępstwa

Podstawowe formy popełnienia przestępstwa 

Podstawową formą popełnienia przestępstwa jest sprawstwo. Forma ta nie ma jednak charakteru indywidualnego. Przede wszystkim wyróżniamy sprawstwo indywidualne, które polega na tym, że dana osoba samodzielnie popełnia przestępstwo, jeżeli natomiast sprawca nie działa sam, lecz w porozumieniu z inną osobą mówimy o współsprawstwie. Kolejną formą sprawstwa jest sprawstwo kierownicze, które polega na tym, że sprawca nie wykonuje osobiście czynności, które wchodzą w skład znamion przestępstwa, lecz kieruje zachowaniem innej osoby, która w tym przypadku dopuszcza się np. sprawstwa indywidualnego. Wyróżniamy także sprawstwo z polecenia, które polega na tym, że sprawca poleca wykonanie czyny zabronionego innej osobie, z tym zastrzeżeniem, że musi to być osoba, z którą sprawca pozostaje w stosunku współzależności (np. stosunku pracy), a działanie sprawcy polecającego musi wykorzystywać ten stosunek zależności, czyli wprowadzać pewien element przymusowości, polecenia. Wymiar kary za wszystkie rodzaje sprawstwa jest ten sam, co oczywiście nie zmienia faktu, że Sąd indywidualizując rodzaj i wysokość kary bierze pod uwagę formę sprawstwa.

Formy zjawiskowe przestępstwa 

Inną niż sprawstwo formą zjawiskową przestępstwa jest podżeganie, którego nie należy mylić z sprawstwem polecającym, w przypadku bowiem podżegania osoba, która dopuszcza się tej formy zjawiskowej popełnienia przestępstwa nie nakłania sprawcy do popełnienia przestępstwa wykorzystując stosunku przynależności. Podżegający nakłania sprawcę do popełnienia czynu zabronionego, jednak decyzja sprawcy w tym zakresie jest podjęta w warunkach swobody wyboru zachowania. Formą zjawiskową popełnienia przestępstwa jest również pomocnictwo , które polega na tym, że osoba dopuszczająca się tej formy zjawiskowej popełnienia przestępstwa ułatwia sprawcy popełnienie przestępstwa, w szczególności dostarcza informacji (np. w jaki sposób popełnić przestępstwo), narzędzi (np. sprzedaje broń palną), czy też środków przewozu (ułatwia ucieczkę lub przewóz towaru który został skradziony, albo przywozi sprawcę na miejsce popełnienia czynu zabronionego). W przypadku podżegania oraz pomocnictwa Sąd stosuje karę w granicach przewidzianych dla sprawstwa. Jednak w przypadku pomocnictwa Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Warto zaznaczyć, iż nie jest przestępstwem i nie podlega karze podżeganie dokonane w warunkach prowokacji policyjnej.

Więcej informacji 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Obronę w sprawach karnym może świadczyć adwokat lub radca prawny. W naszej kancelarii zainteresowani mogą również uzyskać poradę w zakresie karnego, w tym prawa karnego wykonawczego.