Interpretacja przepisów

Trudna wykładnia przepisów prawa

W niektórych sytuacjach przepisy prawa nie są jasne. Przedsiębiorca musi zatem zdecydować w jaki sposób dokona ich interpretacji. W niektórych sytuacjach podmiot gospodarczy może działać w dobrej wierze, a pomimo to naruszyć przepisy prawa. W związku z tym racjonalny ustawodawca powinien przewidzieć instytucję, które będą stanowić ochronę przedsiębiorcy w tym zakresie. Regulację taką stanowi między innymi możliwość uzyskania interpretacji podatkowych. Możliwość uzyskania urzędowej interpretacji przepisów prawa administracyjnego przewidują również przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może zgodnie z postanowieniami ww. ustawy zwrócić się o dokonanie interpretacji przepisów dotyczących danin publicznych. Dodatkowo istnieje możliwość złożenia zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania informacji na temat wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Jak uzyskać urzędowa interpretację prawa?

W celu uzyskania urzędowej interpretacji przepisów prawa zainteresowany podmiot musi złożyć wniosek do właściwego organu. Wniosek ten musi zawierać obligatoryjnie określone elementy. Wniosek ten musi dotyczyć określonej sytuacji, gdyż interpretacja wydawana jest w danej konkretnej sprawie. Sytuacja będąca przedmiotem interpretacji może mieć charakter teraźniejszy albo przyszły. Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania swojego stanowiska w sprawie. Stanowisko to określa propozycje wnioskodawcy w zakresie interpretacji przedmiotowych przepisów oraz ich zastosowania do danej, konkretnej sytuacji. Ponadto co oczywiste wniosek przedsiębiorcy musi zawierać informacje o charakterze formalnym. Do takich informacji należy oznaczenie podmiotu składającego wniosek w raz ze wskazaniem jego siedziby oraz miejsca zamieszkania ze wskazaniem dokładnego adresu siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku gdy przedsiębiorca posiada inny adres do doręczeń, niż adres prowadzenia działalności gospodarczej obowiązkiem przedsiębiorcy jest wskazania również tego pierwszego adresu. Przedsiębiorcy posiadający numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, tacy jak spółki prawa handlowego muszą także podać ten numer we wniosku o wydanie ww. interpretacji prawa. Wszyscy przedsiębiorcy muszą natomiast wskazać w ww. wniosku Numer Identyfikacji Podatkowej. Wniosek ten może sporządzić również adwokat lub radca prawny.

Pomoc Kancelarii

Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Udzielamy pomocy prawnej także w sprawach administracyjnych dotyczących interpretacji przepisów prawa dokonywanej przez właściwe organy administracji publicznej.