Jak ustalić wynagrodzenie z prawnikiem

Jak ustalić wynagrodzenie z prawnikiem? 

 Kwestia kosztów usług świadczonych przez adwokatów lub radców prawnych jest bardzo istotna z punktu widzenia interesów Klienta. W pewnym zakresie ceny tych usług są regulowane przez państwo, gdyż Minister Sprawiedliwości w stosownych rozporządzeniach określa minimalną stawkę pełnomocnika w danej sprawie. Rozporządzenia te nie obejmują jednak wszystkich rodzajów spraw, gdyż dotyczą co do zasady wyłącznie postępowań prowadzonych przed Sądem. Ceny usług w zakresie doradztwa prawnego nie są natomiast w żaden sposób uregulowane. Należy wskazać, że stawki minimalne dotyczą co do zasady wynagrodzenia za prowadzenie całego postępowania, zaś często Klienci potrzebują pomocy adwokata lub radcy prawnego wyłącznie na jednej rozprawie.

Czym są stawki minimalne?

  Stosowanie przez prawnika stawek niższych niż minimalne określone w stosownym rozporządzeniu jest niedopuszczalne. Takie zachowania godzą w zasady uczciwej konkurencji i mogą prowadzić do pociągnięcia prawnika do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Co prawda w wyjątkowych przypadkach adwokat lub radca prawny może zdecydować o obniżeniu swojego wynagrodzenia poniżej stawki minimalnej, jednak motywem takiego zachowania nie może być chęć zysku, a wyłącznie powody leżące po stronie Klienta. Trzeba tutaj zaznaczyć, że instytucja ta może znajdować zastosowanie tylko wyjątkowo i nie może być nadużywana, zwłaszcza w celu zwiększenia liczby Klientów. 

Umowa z prawnikiem

  Szczegółowo wysokość wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika jest regulowana w umowie zawartej z Klientem. Umowa taka może mieć charakter ustny, jednak zaleca się, zwłaszcza w przypadku kosztownych postępowaniach sporządzenie umowy na piśmie. Klient może także zaakceptować stawkę zaproponowaną przez prawnika podpisując otrzymaną fakturę VAT. Wycena kosztów wynagrodzenia prawnika nie jest prosta, gdyż zazwyczaj zależy od bardzo wielu czynników, takich jak wartość przedmiotu sporu, etap sprawy, stopień skomplikowania, a także nakład pracy. Warto także wskazać, że wyższy nakład pracy nie zawsze wiąże się z dużą wartością przedmiotu sporu, dlatego też w niektórych sytuacjach korzystanie z pomocy prawnika może okazać się po prostu nieopłacalne. W innych natomiast sprawach ze względu na wysoką wartość przedmiotu sporu wynagrodzenia pełnomocnika może wydawać się niewielkie, a korzyści, które dzięki jego pomocy uzyska Klient wymierne. 

Jak uzyskać informację na temat kosztów? 

  Kancelaria, na stronie której się znajdujesz ma swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz uzyskać informację na temat kosztów poprowadzenia określonej sprawy serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego lub mailowego. Poinformujemy Cię o wszystkich kosztach związanych z wytoczeniem sprawy lub podjęciem obrony przed Sądem. Serdecznie zapraszamy.