Jak uzyskać obywatelstwo polskie

Kogo dotyczy procedura?

 Coraz więcej Cudzoziemców stara się o nadanie polskiego obywatelstwa. Posiadanie obywatelstwa polskiego daje szereg uprawnień zwłaszcza w zakresie swobodnego przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej. Istnieją dwie drogi naturalizacji Cudzoziemca. Obywatelstwo polskie może nadać Prezydent lub też Cudzoziemiec może zostać uznany za obywatela polskiego w drodze decyzji administracyjnej Wojewody. W niniejszym artykule zostaną omówione zagadnienia związane z uznaniem, nadaniem oraz przewróceniem obywatelstwa naszego kraju.

Rola prezydenta

Prezydent może co do zasady nadać obywatelstwo polskie każdemu Cudzoziemcowi. Nie jest konieczne spełnienie dodatkowych przesłanek, gdyż decyzja Prezydenta w tym zakresie ma charakter typowo arbitralny. Warto tutaj zauważyć, że w tej procedurze nie obowiązują termin załatwienia sprawy określone w kodeksie postępowania administracyjnego dlatego też okres oczekiwania na wydanie rozstrzygnięcia może być wydłużony. W tym przypadku Cudzoziemiec powinien złożyć stosowny wniosek do Wojewody, który prześle ww. żądanie do Prezydenta. Wniosek taki należy uzasadnić, bo chociaż decyzja Prezydenta jest arbitralna to warto przytoczyć argumenty uzasadniające wydanie pozytywnej decyzji w tym zakresie. Argumentami takimi mogą być w szczególności zasługi Cudzoziemca dla narodu i państwa polskiego. Inna drogą utrzymania obywatelstwa polskiego jest uznanie za obywatela polskiego. W tym przypadku konieczne jest spełnienie szeregu przesłanek o charakterze formalnych. Warunki te dotyczą, w szczególności okresu legalnego pobytu na terytorium, posiadania stałego źródła dochodu, czy też posiadania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub posiadania karty Polaka. Wniosek o uznania obywatela polskiego podlega opłacie w kwocie 219 zł. Komplet dokumentacji i sam wniosek może również sporządzić adwokat lub radca prawny. Jest to pomocne zwłaszcza dla Cudzoziemców, którzy nie posługują się biegle językiem polskim na piśmie. Wniosek ten uzupełnia się na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego. Oczywiście formularz ten może być uzupełniony wyłącznie w języku polskim. W postępowaniu tym Wojewoda powinien wydać decyzję w terminie określonym przepisami  właścj ustawy. Istnieje także możliwość przywrócenia obywatelstwapolskiego. Po uzyskaniu obywatelstwa Cudzoziemiec może wyrobić polski paszport i dowód osobisty.

Jak możemy pomóc?

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga cudzoziemcom w uzyskaniu polskiego obywatelstwa. Bardzo często przypadki te dotyczą osób narodowości polskiej, które z różnych przyczyn znalazły się poza granicami polski. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu.