Jak zgłosić zmiany danych za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych?

Od kiedy obowiązuje obowiązek zgłaszania zmian danych podmiotu za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych?

Obowiązku ten istnieje od dnia 1 lipca 2021 r. Od tej daty złożenie wniosku o zmianę danych przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego jest możliwe tylko i wyłącznie elektronicznie. W tym celu służy system informatyczny o nazwie Portal Rejestrów Sądowych.

Co się stanie w przypadku złożenia wniosku o zmianę danych w KRS na papierowym formularzu?

W przypadku złożenia takiego wniosku, który będzie dotyczył spółki handlowej zostanie on pozostawiony bez rozpoznania, co oznacza, że pracownik Sądu odeśle przesyłkę zawierającą wniosek i załączniki na adres nadawcy bez podejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu konwalidacje wniosku złożonego w niewłaściwej formie.

W jaki sposób przygotować i złożyć wniosek w PSR?

W celu przygotowania wniosku do PSR należy założyć konto w portalu pod adresem:

https://prs.ms.gov.pl/krs

Następnie należy określić czy zamierzamy zgłosić dane nowego podmiotu, czy zmiany danych podmiotu już zarejestrowanego.

W dalszej kolejności należy wypełnić formularz danymi podmiotu, którego mają dotyczyć zmiany.

Na kolejnym etapie możemy wpisać jakie dane podmiotu uległy zmianie, w szczególności:

  • skład lub dane zarządu,
  • dane prokurentów,
  • dane wspólników,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • adres lub siedziba spółki,
  • umowa spółki.

Po sporządzeniu wniosku należy dołączyć oryginały lub elektroniczne kopie dokumentów stanowiących podstawę wpisu.

W przypadku, gdy dołączyliśmy kopie dokumentów w terminie 3 dni od złożenia wniosku należy przesłać do Sądu oryginały tych dokumentów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek jest składany przez adwokata lub radcę prawnego, gdyż samo wprowadzenie dokumentów do systemu powoduje, że posiadają one walor dokumentu urzędowego.

Po wprowadzeniu wszystkich danych można podpisać i opłacić dokument. Podpisanie wniosku jest możliwe za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Po podpisaniu dokumentów można opłacić wniosek online.

Czy systemem PSR można posłużyć się także w przypadku spółki zakładanej w systemie s-24?

Tak, system PSR zastępuje możliwość papierowego składania wniosku. Jeżeli nie ma możliwości zgłoszenia jakieś zmiany w systemie s-24, np. zgłoszenie odwołania prokurenta należy posłużyć się Portalem Rejestrów Sądowych.

Jakie są opłaty w przypadku zgłaszania zmian danych za pośrednictwem PSR?

Opłaty są takie same jak w przypadku składania wniosku w formie papierowej. Opłata sądowa za wpis zmiany danych podmiotu wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi 350 zł, zaś opłata za ogłoszenie tej zmiany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł.

Czy po wdrożeniu elektronicznego postępowania rejestrowego sprawy rozpatrywane są szybciej?

Co do zasady czas oczekiwania na wpis zmian podmiotu wpisanego w KRS nie uległ zmianie i wynosi tyle samo jak miało to miejsce, w przypadku zgłaszania wniosków w formie papierowej.

Kto może złożyć wniosek za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych?

Co do zasady wniosek o wpis zmiany danych spółki mogą złożyć członkowie zarządu lub ustanowiony przez nich adwokat lub radca prawny. Pełnomocnikiem przed Sądem rejestrowym może być co do zasady wyłącznie adwokat lub radca prawny.