Jak zostać sędzią?

Istota zawodu sędziego 

Sędzia to według wielu opinii najważniejszy z zawodów prawniczych stanowiący ukoronowanie kariery Prawnika. Od sędziego wymaga się bardzo dużo. Oprócz kwalifikacji takich jak posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego osoba, która chce wykonywać ten musi ukończyć dość długą aplikację sędziowską, poprzedzoną roczną aplikacją ogólną. Dodatkowo przyszły sędzia musi odbyć praktykę zawodową na stanowisku asystenta sędziego, a potem referendarza. Podstawowa ścieżka dojścia do kariery sędziego niejednokrotnie ulegała zmianom, a i również aktualnie rządzący chcą ją zreformować.

Powołanie na stanowisko sędziego 

O powołanie na stanowisko sędziowskie mogą również ubiegać się radcy prawni i adwokaci, którzy wykażą odpowiedni staż zawodowy w charakterze profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli tak się stanie zwolnieni są oni z obowiązku złożenia egzaminu sędziowskiego i ukończenia aplikacji sędziowskiej. Podobna instytucja jest przewidziana dla prokuratorów. Doktorzy habilitowani również mogą ubiegać się o urząd sędziego w Rzeczpospolitej Polski. Warto jednak pamiętać, że pomimo wielu ścieżek dojścia do zawodu sędziego jedną przesłankę należy spełnić w każdym przypadku, a mianowicie ukończyć wyższe studia prawnicze i uzyskać tytuł magistra tego kierunku.

Inne przesłanki konieczne do wykonywania zawodu sędziego w Polsce 

Oprócz spełnienia wymogów związanych z posiadaniem kwalifikacji prawniczych sędzia musi również cechować się nieskazitelnym charakterem. Ocena czy sędzia posiada przymiot nieskazitelnego charakteru jest dokonywana na podstawie dotychczasowego życia zawodowego oraz prywatnego sędziego. Przyszły sędzia powinien zawsze postępować szlachetnie, a także być uczciwym w życiu prywatny oraz zawodowym. Sędzia nie może być również osobą karaną, bowiem ukaranie za przestępstwo jest zaprzeczeniem nieskazitelnego charakteru. Przyszły sędzia musi również być zdolny ze względu na swój stan zdrowia do pełnienia funkcji sędziego, wyklucza to więc z kręgu kandydatów na sędziów np. osoby cierpiące na choroby psychiczne. Dodatkowo, aby orzekać w sądzie jako sędzia należy ukończyć 29 rok życia. Kryterium wiekowe jest w pełni uzasadnione bowiem sędzia powinien być osobą dojrzałą. Sędziów powołuję Prezydent RP na wniosek Krajowej Radcy Sądownictwa.

Ścieżka kariery sędziego 

Jeżeli chciałbyś związać swoją karierę z zawodem sędziego musisz być bardzo cierpliwy i przygotować się na ciężką pracę i dużą ilość wiadomości do przyswojenia. Jeżeli spełnisz wszystkie kryteria bardzo możliwe, że kiedyś będziesz orzekać jako sędzia w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, Przeworsku czy też w Rzeszowie. Ten zawód to bardzo odpowiedzialna profesja gwarantująca jednak wysoki prestiż i zaufanie społeczne. Sędziowie tratują swoją pracę jako misję, dlatego cieszą się w społeczeństwie wielkim autorytetem i zaufaniem.