Jednoosobowa spółka partnerska

Jednoosobowa spółka osobowa  

Co do zasady nie może istnieć jednoosobowa spółka osobowa. Wynika to za faktu, że podstawowym substratem spółek osobowych są podmioty prawa, a nie kapitał. Spółka partnerska jest tworzona przez wspólników (partnerów). W przepisach mowa o wspólnikach w liczbie mnogiej nie jest zatem dopuszczalne, aby spółkę taką założył wyłącznie jeden wspólnik. Z istoty każdego stosunku prawnego wynika, że do jego zawarcia potrzebne są co najmniej dwa podmioty. Nie ma natomiast przeszkód, aby jeden wspólnik utworzył spółkę kapitałową, taką jak spółka zoo, czy spółka akcyjna. W takich spółkach bowiem to kapitał, a nie substrat osobowy jest najważniejszym elementem spółki.

Wyjątki od zasady 

Od tej zasady istnieje pewien wyjątek. Chociaż nie budzi wątpliwości, że nie może być założona jednoosobowa spółka partnerska, to w pewnej sytuacji istnieje może tymczasowo taka spółka. Gdy partner utracił uprawnienia konieczne do wykonywania zawodu zgodnego z przedmiotem działalności spółki, a ta spółka posiada tylko dwóch wspólników najpóźniej z upływem roku obrotowego powinien złożyć oświadczenie o wystąpieniu ze spółki. Zaniechanie tej czynności nie tamuje jednak skutków procesowych takiego zdarzenia bowiem jeżeli ww. partner nie złoży ww. oświadczenia i tak traci z mocy prawa statut wspólnika z końcem roku obrotowego. Warto zaznaczyć, że rok obrotowy najczęściej pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ale nie zawsze musi tak być, gdyż w niektórych przypadkach przyjęte są inne niż rok kalendarzowy ramy roku obrotowego. Dla przykładu jeżeli spółka została zawiązana przez radcę prawnego i adwokata w celu świadczenia usług prawnych polegających na wykonywaniu zawodu zawodowego zastępcy procesowego, a adwokat utracił te uprawnienia wskutek kary dyscyplinarnej, najpóźniej z upływem roku obrotowego, w którym utracił on uprawnienia przestaje być wspólnikiem tej spółki. Wówczas powstaje byt, który nosi nazwę jednoosobowej spółki partnerskiej. Jest to jednak sytuacja tymczasowa. Spółka taka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od utraty przez wspólnika uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu będącego przedmiotem działalności spółki. Taka sytuacja nie nastąpi natomiast gdy w spółce pozostaje nadal co najmniej dwóch wspólników uprawnionych do wykonywania ww. zawodu. Podsumowując jednoosobowa spółka prawa handlowego o charakterze osobowym może istnieć.

Obsługa prawna spółek 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o spółkach przeczytaj artykuły w kategorii prawo spółek.  Na osobiste spotkanie w celu konsultacji prawnej lub omówienia warunków współpracy w zakresie obsługi prawnej spółki, czy rejestracji tego podmiotu w Krajowym rejestrze Sądowym zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.