Jurysdykcja krajowa w sprawach rozwodowych

Zawarcie małżeństwa na terenie innego kraju 

W dzisiejszych czasach niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że obywatele Polscy zawierają związek małżeński na terenie innego kraju lub też sytuacja, że co prawda obywatele polscy zawarli związek małżeński na terenie naszego kraju, ale w trakcje gdy byli małżeństwem nigdy nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Najczęściej Polacy wyjeżdżają do innych państwa UE takich jak Wielka Brytania czy Niemcy w celach zarobkowych. W sytuacja jednak gdy jedno lub obydwoje małżonków żąda rozwodu zwykle decyduje się na wytoczenie powództwa w Polsce. W takim przypadku oczywiście Sąd Polski jest właściwy, gdyż zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego w sprawach małżeńskich jurysdykcję krajową posiada ten Sąd zawsze gdy obydwoje z małżonków są obywatelami polskimi. Sytuacja komplikuje się na natomiast gdy żaden z małżonków nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce, a i również małżonkowie nigdy nie mieli miejsca wspólnego zamieszkania na terenie Polski, w takim przypadku nie jest możliwe ustalenie właściwego miejscowo Sądu w Polsce pomimo, iż obowiązywać będzie polska jurysdykcja krajowa. Przepisy postępowania cywilnego zawierają jednak rozwiązanie tej sytuacji.

Wyznaczenie Sądu przez Sąd Najwyższy

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie, który Sąd będzie właściwy w sprawie rozwodowej to Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym wyznacza ten Sąd. Z wnioskiem o wyznaczenie tego Sądu może wystąpić osoba zainteresowana jeszcze przed wytoczeniem powództwa samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. Istnieje również możliwość wytoczenia od razu powództwa przed wybranym Sądem Okręgowym, najlepiej Sądem potencjalnie właściwym i wówczas to ten Sąd zwróci się do Sądu Najwyższego o podjęcie decyzji w sprawie właściwości. W takim przypadku Sąd nie może odrzucić pozwu. Po podjęciu ww. decyzji Sąd Najwyższy przekaże pozew w raz z załącznikami do wybranego Sądu Okręgowego i sprawa będzie miała nadany bieg.

Jurysdykcja w sprawach Cudzoziemców 

Dodatkowo Polska jurysdykcja krajowa w sprawach rozwodowych rozciąga się również na Cudzoziemców spełniających określone przesłanki wynikające z miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski określone w art. 11031 k. p. c. 

Wybór polskiego Sądu

Niejednokrotnie wybór polskiego Sądu w sprawie o rozwód może być opłacalny zwłaszcza ze względu na stosunkowo niskie koszty zastępstwa procesowego w naszym kraju. Oznacza to, że jurysdykcja krajowa w polskich Sądów jest stosunkowo szeroka. jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii. Istnieje możliwość umówienia spotkania w biurach w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.