Kara od Inspekcji Transportu Drogowego

Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego?

Inspekcja Transportu Drogowego zajmuje się kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących przewozu osób i rzeczy. Inspekcja Transportu Drogowego jest formacją umundurowaną Inspektorzy ITD są wyposażeni w broń palną. Oprócz inspektorów w ITD są również zatrudnieni pracownicy cywilni. Inspekcja transportu drogowego współpracuje z policją. O ile jednak policja kontroluje przede wszystkim przestrzeganie przez przepisów prawa o ruchu drogowym to ITD kontroluje przede wszystkim przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, wyposażenia pojazdów przewoźników osób i rzeczy, a także warunków wymaganych dla przewozu rzeczy.

Kontrola ITD

Kontrole ITD zwykle wydłużają znacznie czas przewozu towarów dlatego przewoźnicy przeważnie chcą ich uniknąć. W przypadku gdy Inspektorzy stwierdzą nieprawidłowości kontrola może się jeszcze znacznie bardziej przedłużyć. Inspekcja Transportu jest jednak potrzebna gdyż kontrole przez nią wykonywane mają zapewnić bezpieczeństwo na drodze. Inspektor Transportu Drogowego powinien znać przepisy regulujące przewóz rzeczy oraz osób. Dodatkowo Inspektorzy mają do dyspozycji pomoc zatrudnionych w Inspektoracie prawników takich jak referenci prawni, czy radcy prawni.

Jak odwołać się od nałożonej kary?

W przypadku nałożenia kary przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego ukaranemu przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Decyzja o nałożeniu kary ma rygor natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na ten fakt wniesienie odwołanie nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. Ukaranemu może jednak złożyć wniosek aby, wykonanie decyzji zostało wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia odwołania. Jeżeli natomiast ukarany nie kwestionuje decyzji co do jej istoty, ale wyłącznie podnosi że nie jest w stanie zapłacić kary ze względu na trudną sytuację finansowa powinien w trybie art. 57 ustawy o finansach publicznych złożyć wniosek o umorzenie w całości lub części, odroczenie lub rozłożenie na raty orzeczonej kary. Organ może w takiej sytuacji rozłożyć obowiązek zapłaty kary umownej na raty lub nawet umorzyć w całości lub części obowiązek zapłaty kary. W takim wniosku ukarany powinien powołać dowody na okoliczność, że znajduje się on w trudnej sytuacji finansowej. Dowodami takimi mogą być w szczególności zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uzyskiwanych dochodach. Wniosek taki można sporządzić samodzielnie lub korzystając z pomocy prawnika takiego jak adwokat lub radca prawny.

Pomoc w sporach z ITD

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat sprawy związanych z prawem transportowym zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz zawodowym przewoźnikom w zakresie sporów z Inspekcją Transportu Drogowego.