Kary przewidziane w kodeksie karnym

Katalog kar w polskim systemie prawa karnego 

W polskim prawie karnym wymieniono enumeratywnie kary, które Sąd może wymierzyć za popełnione przestępstwa. Katalog ten ma charakter zamknięty, nie ma zatem możliwości aby organ orzekający w postępowaniu karnym wymierzył karę w nim nie przewidzianą, np. chłostę czy karę mutulacyjna (stosowana w średniowieczu kara polegająca na pozbawieniu określonej części ciała.). Katalog ten nie przewiduje kar cielesnych oraz kary śmierci co jest przejawem humanitaryzmu aktualnie obowiązującego prawa karnego.

Kara grzywny 

Najłagodniejszą kara przewidzianą przez ustawodawcę jest grzywna. Kara ta jest stosowana za przestępstwa cechujące się mniejszą szkodliwością społeczną, np. znieważenie, pomówienie. Wysokość tej kary ustala się w liczbie stawek dziennych sprawcy. Konkretna kwota do zapłaty stanowi zatem iloczyn wymierzonych stawek dziennych oraz wysokości stawki dziennej, którą ustala się na kwotę od 10 zł do 2 000 zł. Natomiast liczba stawek nie może być niższa niż 10, ani wyższa niż 540. Grzywnę w niektórych sytuacjach można orzec kumulatywnie w raz z karą pozbawienia wolności.

Kara ograniczenia wolności 

Kara ograniczenia wolności polega przede wszystkim na tym, że skazany jest zobowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. W przypadku natomiast gdy jest osobą zatrudnioną zamiast ww. pracy potracą mu się cześć wynagrodzenia (od 10 do 25 %). Kara ta nie może być dłuższa niż dwa lata, natomiast jej najniższy wymiar wynosi zaledwie jeden miesiąc. Dodatkowo w okresie odbywania tej kary skazany nie ma prawa do zmieniania miejsca stałego pobytu, chyba, że na zmianę taką wyrazi zgodę Sąd. Skazany musi również zgodnie z kodeksem karnym udzielać właściwy organom informacji dotyczących przebiegu kary. Sąd może nałożyć na skazanego, któremu wymierzył karę ograniczenia wolności także inne obowiązki przewidziane w prawie karnym.

Kara pobawienia wolności 

Kara pozbawienia wolności jest najsurowszą z wymierzanych kar. Istnieje oczywiście możliwość jej zawieszenia, ale nie w każdym przypadku. Kara ta może trwać od miesiąca do 15 lat, nie istnieje zatem możliwość wymierzenia kary 20 lat pozbawienia wolności. Szczególnymi odmianami kary pozbawienia wolności (stanowiącymi pod względem formalnym odrębny rodzaje kar) jest kara 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kary te są wymierzane za najcięższe przestępstwa. Kar tych nie można zawiesić. W Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie można uzyskać niezbędne informacje oraz podpisać pełnomocnictwo dla obrońcy reprezentującego oskarżonego w postępowaniu karnym. Pomoc adwokata lub radcy prawnego obejmuje również postępowanie po orzeczeniu kary i rozpoczęciu jej wykonywania w ramach postępowania karnego wykonawczego.