Kasacja w postępowaniu karnym

Wniesienie kasacji

W postępowaniu karnym podobnie jak w postępowaniu cywilnym przysługuje kasacja. Kasacją można zaskarżyć prawomocne orzeczenie Sądu kończącego postępowanie w sprawie (np. wyrok skazujący) lub też postanowienie o zastosowaniu środka zabezpieczającego (umieszczenie w zakładzie zamkniętym leczenia psychiatrycznego osoby niepoczytalnej). Co oczywiste do wniesienia kasacji upływie upewnione są strony postępowania, a więc w szczególności prokurator, oskarżyciel posiłkowy oraz oskarżony/skazany. Ważne jest również to, że aby zaskarżyć orzeczenie Sądu I Instancji. W przypadku bowiem gdy strona tego nie zrobi, a orzeczenie nie zostanie zmienione na jej niekorzyść nie będzie jej przysługiwać kasacja, chyba, że kasacja będzie zawierać bezwzględne zarzuty odwoławcze wymienione w artykule 439 kodeksu postępowania karnego.

Jakie zarzuty można podnieść w kasacji?

Nie każdy rodzaj zarzutu można skutecznie podnieść w skardze kasacyjnej. Dla przykładu nie ma możliwości zaskarżenia kasacji tylko i wyłącznie w zakresie niewspółmierności kary. W skardze kasacyjnej można natomiast podnieść zarzuty wymienione w art. 439 kodeksu postępowania karnego, a także inne rażące naruszenia prawa, które mogły mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia. Prokurator Generalny oraz Minister Sprawiedliwości (po zmianie przepisów jest to jedna osoba) może jednak powołać każdy rodzaj zarzutów jeżeli sprawa dotyczy ustalenia odpowiedzialności karnej za zbrodnie. Możliwość wniesienia kasacji jest również uzależniona od rodzaju wymierzonej oskarżonemu kary. Strona może wnieść kasację w której będzie domagać się uchylenia zaskarżonego orzeczenia na korzyść oskarżonego tylko w przypadku gdy został on skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Jeszcze bardziej ograniczona jest możliwość wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżanego. Jest to możliwe tylko w przypadku skazania oskarżonego lub umorzenia postępowania. Nie ma możliwości uchylenia skargą kasacyjną wyroku skazującego, a więc kasacja nie może dotyczyć wysokości kary, chyba że skarżący podnosi bezwzględne zarzuty odwoławcze lub kasację wnosi Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, a w niektórych przypadkach Rzecznik Praw Dziecka.

W jakim terminie wnieść kasację? 

Termin na wniesienie kasacji wynosi 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia Sądu II instancji z uzasadnieniem. Natomiast wniosek o doręczenie wyroku w raz z uwzględnieniem należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. Kasacja polega opłacie sądowej. Nasza Kancelaria pomaga również w sprawach karnych. Nasza Kancelaria posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz uzyskać pomoc prawną możesz umówić się na spotkania z prawnikiem w Kancelarii.