Kiedy pracodawca może wręczyć dyscyplinarkę?

            Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia tylko i wyłącznie w przypadkach okręconych w kodeksie pracy. Do przypadków tych należą sytuację, gdy pracownik ciężko naruszył swoje podstawowe obowiązki pracownicze. Do takich obowiązków należy między innymi świadczenie pracy, czy dbałość o dobro zakładu pracy. Pracownik ciężko narusza swoje obowiązki i w szczególności  gdy odmawia bez zasadnej przyczyny wykonania polecenia służbowego czy dokonuje czynności godzące w dobro zakładu pracy, np. ujawnia konkurencji informację stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa.

            Pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika, gdy pracownik dopuści się przestępstwa uniemożliwiającego dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku. Należy jednak podkreślić, że tylko oczywiste przestępstwo czyli takie którego okoliczności popełnienia nie pozostawiają wątpliwości lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym stanowi podstawę prawną zwolnienia. Dotyczy to w szczególności stanowisk czy zawodów do których wykonywania koniecznym jest cechowanie się przymiotem nieskazitelnego charakteru oraz niekaralnością za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.

            Kolejnym powodem do wręczenia pracownikowi dyscyplinarki jest przez pracownika  utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, z tym zastrzeżeniem że pracownik musi utracić te uprawnienia ze swojej winy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy zawodowy kierowca traci prawa jazdy pod wpływem alkoholu, czy innego przewinienia kwalifikowanego przez kodeks karny lub prawo o ruchu drogowym. Nie dotyczy to natomiast sytuacji, gdy co prawda pracownik utracił określone uprawnienia, ale nie ze swojej winy. Dobrym przykładem jest sytuacja zawodowego pilota komercyjnych linii lotniczych, który utracił uprawnienia do pilotażu z uwagi na negatywny wynik badania lekarskiego określającego jego przydatność do wykonywania zawodu pilota. To, że pracownikowi zajmującemu stanowisko pilota popsuł się wzrok co prawda uniemożliwia mu pilotaż samolotu, a tym samym powoduje utratę stosowanych uprawnień nie oznacza, że nastąpiło to z jego winy. W takim przypadku pracodawca nie może wręczyć pracownikowi dyscyplinarki.

            Jeżeli pracodawca rozwiązał z Tobą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z Twojej winy, czyli po prostu wręczył Ci dyscyplinarkę, a Ty nie do końca zgadzasz się z jego decyzją warto zasięgnąć opinii prawnika. Najlepiej aby ten prawnik posiadał pełne uprawnienia takie jak adwokat lub radca prawny, bo może być potrzeba, aby reprezentował Cię przed Sądem. Zapraszamy do Kancelarii Radcy Prawnego Joanna Orlowska-Pączek. Pani mecenas ma Kancelarię w Jarosławiu Rzeszowie oraz Przeworsku. Nasz zespól prawników pomoże Ci dochodzić swoich praw w sporze z nieuczciwym pracodawcą.