Kolejna umowa na czas określony

Kodeks pracy 

 Przepisy kodeksu pracy zawierają szereg unormowań, których celem jest ochrona słusznych praw pracownika. Stosunkiem pracy, który w najszerszym zakresie zabezpiecza interesy pracownika jest stosunek pracy oparty na umowie na czas nieokreślony. W związku z tym faktem prawodawca dąży do tego, aby taka forma zatrudnienia była dominująca. W tym zakresie kodeks pracy zawiera między innymi ograniczenia w zakresie możliwości zawierania umów na czas określony. W przypadku wątpliwości co do uprawnień pracowniczych warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym. W niniejszym artykule został opisany stan prawny obwiązujący od 22 lutego 2016 r.

Wymagane okresy 

  Pracodawca i pracownik może na samym początku współpracy zawrzeć umowę o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony. Umowa na czas określony nie może być jednak zawarta na okres dłuższy niż 33 miesiące. Warto jednak zaznaczyć, że do tego okresu wliczany jest także okres próbny, jeżeli taki był odbyty. Przy obliczaniu ww. 33 miesięcznego okresu brane są pod uwagę wszystkie okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Oznacza to, ze nawet jeżeli pracownik miał przerwę w zatrudnieniu to po wznowieniu zatrudnienia bieg tego okresu jest kontynuowany, a nie biegnie na nowo. Warunkiem jest tutaj to, aby ponowny stosunek pracy był zawierany z tym samym pracodawcą. Oznacza to jednak, że w przypadku upływu ww. okresu umowa z mocy o pracę na czas określony z mocy prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Skutek taki następuje automatycznie, gdyż nie wymaga zawarcia stosownej umowy. Nie mniej jednak nie wywiązanie się z tego obowiązku przez pracodawcę stanowi ponadto ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika, które upoważnia pracownika miedzy innymi do tego, aby rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (dodatkowo pracownik może żądać odszkodowania) Ograniczona jest także ilość umów zawieranych na czas określony. Przejawia się to w tym, że 4 umowa zawarta z tym samym pracodawcą powinna mieć charakter umowy na czas nieokreślony. Dla przykładu  pracownik zawarł z pracodawcą 3 umowy na czas określony. Każda z tych umów obowiązywała przez okres jednego miesiąca. Pomimo zatem, ze pracownik przepracował zaledwie 3 miesiące pracodawca, jeżeli chce kontynuować zatrudnienie tego pracownika musi podpisać z nim umowę na czas nieokreślony.

Nasza pomoc

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami pracowniczymi. Sprawy te są wyjątkowo istotne, gdyż wynagrodzenie za pracę najczęściej stanowi podstawowe źródło dochodu pracownika.