Kolejność złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Zadłużenie spadku

Bardzo często spadki są bardzo zadłużone. Oznacza to najczęściej, że przed śmiercią spadkodawca zaciągał zobowiązania, których nie spłacił. Warto tutaj zauważyć, że nie każde zobowiązanie spadkodawcy ciąży na spadkobiercy. Przede wszystkim spadkobierca nie ma prawnego obowiązku spłacania zobowiązań przedawnionych, a także obowiązku spłacania zobowiązań, które były ubezpieczone na wypadek śmierci spadkodawcy. W celu oceny tego, czy przyjęcie spadku jest opłacalne dla spadkodawcy warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, a jeżeli w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo również biegłym rewidentem, który oceni jego sytuację finansową.

Dlaczego kolejność złożenia oświadczeń jest tak istotna?

Warto pamiętać, że kolejności składania oświadczeń woli o odrzuceniu spadku jest istotna. Spadkobiercy, którzy zostali powołani do spadku później mogą złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku dopiero gdy dowiedzą się o podstawie powołania. Dla przykładu spadkobierca miał dwóch synów. Jeżeli cała rodzina chce odrzucić spadek najpierw stosowne oświadczenie powinni złożyć synowie spadkobierców. Następnie takie oświadczenie złożyć mogą ich dzieci. Nie może być tak, że wszystkie oświadczenia składane są jednocześnie, bowiem oświadczenia dzieci złożone przed oświadczeniami rodziców albo równocześnie z nimi będą nieskuteczne jako przedwczesne. Jeżeli spadkobiercy wyjeżdżają za granicę najlepiej jest upoważnić radcę prawnego do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. W takim przypadku prawnik będzie w imieniu swojego mocodawcy złoży to oświadczenie w odpowiednik terminie, tj. dopiero po powołaniu tego spadkobiercy do spadku.

Jak złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można też złożyć u notariusza. Czynność tę można dokonać samodzielnie lub w imieniu innej osoby. Pełnomocnictwo do tej czynności musi mieć formę aktu notarialnego. W przypadku gdy oświadczenie o odrzuceniu spadku jest składane do Sądu wystarczające jest złożenie oświadczenia w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W takiej sytuacji notariusz potwierdza wyłącznie własnoręczność podpisu osoby składającej to oświadczenie. W przypadku gdy zachodzi konieczność odrzucenia spadku w imieniu małoletniego istnieje konieczność uzyskania stosowanej zgody wydanej przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego, którego oświadczenie to dotyczy.

Powierzeniu sprawy prawnikowi 

W przypadku gdy w postępowaniu spadkowym występuje wielu spadkobierców powołanych do spadku w pierwszej i następnych kolejności najlepiej powierzyć całą sprawę spadkową radcy prawnemu. Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Inne artykuły dotyczące prawa spadkowego znajdziesz na niniejszym blogu.