Komornik

  Komornik sądowy to osoba zajmująca się wykonywaniem orzeczeń Sądu. Komornik prowadzi postępowania egzekucyjne na podstawie prawa i w jego granicach. Niektóre czynności w zakresie egzekucji wykonuje z upoważnienia aplikant komorniczy (prawnik przygotowujący się do wykonywania zawodu komornika) lub asesor komorniczy (osoba zatrudniona przez Komornika, która po odbyciu asesury może być powołana na stanowisko Komornika).

  W celu wykonywania zawodu Komornika należy ukończyć studia prawnicze. Kiedyś nie był to warunek niezbędny dlatego niektórzy komornicy nie posiadają wykształcenia prawniczego, a nawet wykształcenia wyższego. W obecnym stanie prawnym Komornik musi być prawnikiem, który ukończył aplikacje Komorniczą i odbył etat asesury. Z aplikacji Komorniczej zwolnione są osoby, które ukończyły studia prawnicze na poziomie wyższym oraz pracowały przez pewien okres w kancelarii komorniczej, adwokackiej, radcowskiej bądź notarialnej. Z aplikacji zwolnieni są również asystenci sędziów z odpowiednim stażem pracy oraz prawnicy zatrudnieni w organach władzy publicznej. Asystenci sędziów z odpowiednim stażem są również zwolnienie z końcowego egzaminu komorniczego podobnie jak doktorzy nauk prawnych. Do zawodu komornika mogą również co oczywiste przejść sędziowie, prokuratorzy, adwokaci czy tez radcowie prawni. Po ukończeniu aplikacji (lub zwolnieniu z niej) i złożenia egzaminu (lub zwolnienia z niego) kandydat na Komornika odbywa asesurę, podczas której nie prowadzi własnej Kancelarii komorniczej a jest zatrudniony przez Komornika z pełnymi uprawnieniami. Etap ten trwa dwa lata.

  Czynności Komornika podlegają weryfikacji sądowej przejawiającej się w szczególności na złożenie skargi na czynności Komornika. Niektóre czynności w stosunku do Komorników podejmuje również Sąd z urzędu. Komornicy zrzeszają się również w samorządzie zawodowym, do którego zakresu działania należy między innymi sądownictwo dyscyplinarne. Komornik to zawód wymagający dużej odporności na stres. Komornik prowadzi egzekucje z poszanowaniem zarówno interesów wierzyciela, jak i dłużnika.

  Warto pamiętać, że w postępowaniu egzekucyjnym wierzyciela może reprezentować również adwokat lub radca prawny. Udział zawodowego pełnomocnika może usprawnić postępowanie, a co najważniejsze koszty wynagrodzenia zastępcy procesowego pokrywa dłużnik, a nie wierzyciel. Jeżeli jesteś dłużnikiem, którego prawa zostały naruszone przez Komornika lub wierzyciela albo wierzycielem który chce dochodzić swoich słusznych praw w postępowaniu egzekucyjnym zapraszam do kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku lub Jarosławiu. Obsługuje również mieszkańców Przemyśla i innych miejscowości na terenie całej Polski.