Komornik

Czym zajmuje się komornik? 

Komornik sądowy to osoba zajmująca się wykonywaniem orzeczeń Sądu. Komornik prowadzi postępowania egzekucyjne na podstawie prawa i w jego granicach. Niektóre czynności w zakresie egzekucji wykonuje z upoważnienia aplikant komorniczy (prawnik przygotowujący się do wykonywania zawodu komornika) lub asesor komorniczy (osoba zatrudniona przez Komornika, która po odbyciu asesury może być powołana na stanowisko Komornika).

Wymagania do wykonywania zawodu komornika

W celu wykonywania zawodu Komornika należy ukończyć studia prawnicze. Kiedyś nie był to warunek niezbędny dlatego niektórzy komornicy nie posiadają wykształcenia prawniczego, a nawet wykształcenia wyższego. W obecnym stanie prawnym Komornik musi być prawnikiem, który ukończył aplikacje Komorniczą i odbył etap asesury. Z aplikacji Komorniczej zwolnione są osoby, które ukończyły studia prawnicze na poziomie wyższym oraz pracowały przez pewien okres w kancelarii komorniczej, adwokackiej, radcowskiej bądź notarialnej. Z aplikacji zwolnieni są również asystenci sędziów z odpowiednim stażem pracy oraz prawnicy zatrudnieni w organach władzy publicznej. Asystenci sędziów z odpowiednim stażem są również zwolnienie z końcowego egzaminu komorniczego podobnie jak doktorzy nauk prawnych. Do zawodu komornika mogą również co oczywiste przejść sędziowie, prokuratorzy, adwokaci czy tez radcowie prawni. Po ukończeniu aplikacji (lub zwolnieniu z niej) i złożenia egzaminu (lub zwolnienia z niego) kandydat na Komornika odbywa asesurę, podczas której nie prowadzi własnej Kancelarii komorniczej a jest zatrudniony przez Komornika z pełnymi uprawnieniami. Etap ten trwa dwa lata.

Weryfikacja sądowa czynności komornika 

Czynności Komornika podlegają weryfikacji sądowej przejawiającej się w szczególności na możliwości złożenia skargi na czynności Komornika. Niektóre czynności w stosunku do Komorników podejmuje również Sąd z urzędu. Komornicy zrzeszają się również w samorządzie zawodowym, do którego zakresu działania należy między innymi sądownictwo dyscyplinarne. Komornik to zawód wymagający dużej odporności na stres. Komornik prowadzi egzekucję z poszanowaniem zarówno interesów wierzyciela, jak i dłużnika.

Reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym 

Warto pamiętać, że w postępowaniu egzekucyjnym wierzyciela może reprezentować również adwokat lub radca prawny. Udział zawodowego pełnomocnika może usprawnić postępowanie, a co najważniejsze koszty wynagrodzenia zastępcy procesowego pokrywa dłużnik, a nie wierzyciel. Jeżeli jesteś dłużnikiem, którego prawa zostały naruszone przez Komornika lub wierzyciela albo wierzycielem który chce dochodzić swoich słusznych praw w postępowaniu egzekucyjnym zapraszam do kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku lub Jarosławiu. Obsługuje również mieszkańców Przemyśla i innych miejscowości na terenie całej Polski.