Konstytucja RP

Rola Konstytucji w polskim systemie prawnym 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski jest nadrzędnym aktem prawnym regulującym system prawa w Polsce. Każdy inny akt prawa powszechnie obowiązującego na terenie naszego kraju musi być zgodny z Konstytucją. Pomimo faktu, że nasza Konstytucja jest stosunkowo obszerna w porównaniu do innych krajów Europy zawiera wiele zwrotów nieokreślonych. W mojej opinii w niektórych materiach jest zbyt bardzo szczegółowa, natomiast innych istotniejszym materii nie reguluje. Taka sytuacja stwarza warunki do odmiennej interpretacji tego aktu prawnego przez różne podmioty co powoduje, że dochodzi do sporów konstytucyjnych, w których każda ze stron posiada bardziej lub mniej przekonujące argumenty merytoryczne jednak ich ocena w dużej mierze ma charakter względny.

Konstytucja jako gwarancja demokracji i praworządności 

Nie budzi jednak wątpliwości, że Konstytucja Polski daje wyraz podstawowym zasadą demokracji i państwa prawa właściwym do europejskich systemów prawa. Zgodnie z konstytucją władza zwierzchnia należy do narodu, który nie sprawuje jej jednak w sposób bezpośredni (np. poprzez system referendów w każdej sprawie), lecz za pośrednictwem organów przedstawicielskich jakimi jest sejm oraz senat (parlament). W Konstytucji RP ustanowiono również trójpodział władzy, który polega na tym, że władza sądownicza, wykonawcza i sądownicza są od siebie niezależne. Nie zmienia do faktu, że władze te na siebie wpływają, jeżeli chodzi o władzę wykonawczą, to jest zasadnym i nie budzi wątpliwości, że kontrolę nad nią sprawują organy prawodawcze. Natomiast władza sądownicza powinna być w pełni niezależna, a jej kontrola nie powinna dotyczyć funkcji orzeczniczych.

Zasada praworządności 

Jedną z najważniejszych zasad państwa polskiego jest zasada praworządności. Oznacza ona, że organy władzy publicznej działają zawsze na podstawie i w granicach prawa. W pewnym stopniu zasada ta tworzy ramy dla zasady państwa demokratycznego, której przejawem jest to, że władza zwierzchnia należy do narodu, a wykonują ja organy powołane w demokratycznych, równych wyborach. Zasada praworządności nie pozwala jednak, aby większość naruszała prawa mniejszości, bowiem przepisy prawa chronią interesy tych grup.

Zastosowanie prawa konstytucyjnego w praktyce 

Wbrew pozorom prawo konstytucyjne znajduje niekiedy zastosowanie również w konkretnych sprawach wynikłych z mojej praktyce zawodowej. Sąd może w danej konkretnej sprawie odwołać się również do przepisów Konstytucji, a nie tylko prawa rangi ustawowej. Na straży przestrzegania konstytucyjnie gwarantowanych prawa i wolności obywateli stoją również adwokaci i radcy prawni. Aktualnie znajdujesz się na blogu Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu, oraz Rzeszowie.