Likwidacja masy upadłości

Jakie są cele postępowania upadłościowego?

Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzytelności wierzyciela upadłego. Najczęściej następuje to poprzez likwidację masy upadłościowej, co oznacza spieniężenie majątku upadłego przedsiębiorcy lub też konsumenta. Bardzo często w skład majątku upadłego wchodzą nie tylko rzeczy, ale także prawa. Prawem takim jest wierzytelność. Oznacza to, że względem upadłego określone podmioty są zobowiązane do zapłaty. Likwidacja wierzytelności upadłego może przybrać dwie podstawowe formy. Przede wszystkim syndyk może doprowadzić do przymusowego ściągnięcia wierzytelności. Drugim sposobem likwidacji, czyli spieniężenia wierzytelności upadłego jest sprzedaż wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłościowej. Syndyk podejmując decyzję o sposobie likwidacji wierzytelności upadłego biorąc pod uwagę okoliczności takie jak koszty związane z wykonaniem prawa wynikającego z wierzytelności oraz ryzyko niewypłacalności dłużnika. Pewne odrębności w tym zakresie obowiązują w przypadku wierzytelności obciążonych zastawem rejestrowym. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego należy sporządzić w formie pisemnej. W celu, aby ta umowa byłą skuteczna należy również wpisać prawo zastawu do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy Sąd Rejonowy.

Likwidacja innych praw 

W postępowaniu upadłościowych dochodzi również do likwidacji innych niż wierzytelność praw. Podobnie jak w przypadku wierzytelności spieniężenie praw może nastąpić zarówno przez ich zbycie, jak i wykonanie. Sposób wykonania danego prawa majątkowego zależy od tego jaki charakter ma natura tego prawa.  Zbycie prawa majątkowego co oczywiste nie może nastąpić w przypadku gdy chodzi o prawo niezbywalne. Dla przykładu jest nie możliwe zbycie prawa użytkowania, zgodnie z normą ustanowioną w art. 254 kodeksu cywilnego. Przy prowadzeniu postępowania upadłościowego syndyk musi wykazać się dużą wiedzą ekonomiczną, w związku z faktem, iż decyzję w zakresie określenia sposobu zbycia przedmiotów wchodzących w skład majątku upadłego wymagają podejmowania działań, które doprowadzą do zaspokojenia wierzycieli w jak największym stopniu. Również sam upadły może wnosić do syndyka o podjęcie określonych czynność, gdyż również w interesie dłużnika jest uzyskanie jak najwyższych sum z tytułu likwidacji masy upadłościowej. Na każdym etapie ww. postępowania można zasięgnąć opinii prawnika takiego jak adwokat, radca prawny lub doradcy restrukturyzacyjnego.

Pomoc prawna w sprawach upadłościowych

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach dotyczących postępowania upadłościowego zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy zarówno dłużnikom znajdującym się w stanie niewypłacalności jak i ich wierzycielom realizującym swoje słuszne interesy.