Małżeństwo

Rodzaje małżeństwa w prawie polskim

Małżeństwo może mieć formę wyłącznie cywilną, lub wyłącznie wyznaniową. Po przemianach ustrojowych, które miały miejsce po 1989 r. istnieje również możliwość zawarcie małżeństwa wyznaniowego, które będzie  skutkować będzie również zawarciem małżeństwa cywilnego. Taka forma zawarcia małżeństwa nosi potocznie nazwę małżeństwa konkordatowego (jeżeli dotyczy wyznania katolickiego). Aby doszło do zwarcia związku małżeńskiego małżonkowie muszą złożyć oświadczenie, że chcą zawrzeć taki związek przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, związek ten ma bowiem charakter dobrowolny zarówno w przypadku kobiety jak i mężczyzny. W celu zawarcie związku małżeńskiego przyszli małżonkowie muszą przedłożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego dokumenty takie jak dowód osobisty, czy też skrócony odpis aktu urodzenia. Dodatkowo małżonkowie muszą złożyć oświadczenie, że nie wiedzą o żadnych okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa (przeszkody małżeńskie). Jeżeli przyszły małżonek jest rozwodnikiem lub wdowcem ponadto musi przedłożyć odpowiednio skrócony odpis akt małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie lub akt zgonu zmarłego małżonka.

Okres wyczekiwania 

Przepisy przewidują okres oczekiwania, nie można więc zawrzeć małżeństwa od razu. Okres ten służy między innymi temu aby małżonkowie przemyśleli swoją decyzje. Okres ten trwa jeden miesiąc od dnia złożenia oświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać skrócony (poważna choroba grożąca jednemu z małżonków). Małżeństwo może być również zawarte przez pełnomocnika. Na taką czynności musi wyrazić jednak zgodę Sąd i małżonkowie muszą mieć ważny powód, aby zgodę taką dostać. Przy składaniu oświadczeń dotyczących zawarcia małżeństwa muszą być również obecni dwóch pełnoletnich świadków.  Co do zasady oboje z małżonków musi być pełnoletni, jednak w pewnym sytuacjach możliwe jest zawarcie związku z kobieta która nie ukończyła lat 18 (pod warunkiem, że ukończyła 16 lat) po uprzednim wyrażeniu zgody na takie małżeństwo przez Sąd. Za zgodą sądu pod pewnymi warunkami może zawrzeć małżeństwo osoba chora psychiczne lub taka która jest niedorozwinięta umysłowo. Nie może natomiast zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. W przypadkach spornych ustaleniu czy małżeństwa zostało zawarte służy powództwo o ustalenie istnienia małżeństwa.

Pomoc radcy prawnego 

W sytuacjach zwyczajnych, w którym małżeństwo zwierają osoby pełnoletnie, które są obywatelami polskimi i gdy nie ma pomiędzy nimi żadnych przeszkód nie jest konieczna pomoc adwokata lub radcy prawnego. Udział prawnika może być natomiast konieczny w przypadku zawarcia małżeństwa, do którego potrzebna jest zgoda Sądu. Zapraszam do kancelarii radcy Prawnego w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie.