Nabycie spadku, a upadłość konsumencka

Skutki ogłoszenia upadłości  

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej rodzi ze sobą określone skutki w sferze prawa majątkowego. Przed zdecydowaniem się na przeprowadzenie tego postępowania należy rozważyć jego skutki dla siebie i osób najbliższych. Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej cały majątek upadłego wchodzi do masy upadłościowej, którą zarządza syndyk. Może zdarzyć się tak, że w skład masy upadłości wejdzie udział w spadku. Nie jest przy tym konieczne przeprowadzenia postępowania spadkowego i uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, czy też poświadczenia dziedziczenia przez Notariusza. Spadek wchodzi w skład masy upadłości z mocy prawa. Nie jest również konieczne składanie przez upadłego, ani syndyka oświadczenia w sprawie przyjęcia, bądź odrzucenia spadku, bowiem spadek wchodzi do masy upadłości z mocy prawa z dobrodziejstwem inwentarza. Dotyczy to sytuacji gdy spadek został nabyty po ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W przypadku otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, a spadkobierca złożył oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku pozostaje ono w mocy. Jeżeli zaś w 6 miesięcznym terminie spadkobierca upadły nie złożył takiego oświadczenia spadek jest nabywany z dobrodziejstwem inwentarza. Więcej informacji można uzyskać po konsultacji w wybranej Kancelarii adwokackiej lub Kancelarii radcowskiej

Ustalenie składu masy upadłościowej

Po ustaleniu masy upadłości w skład, której wchodzi udział spadku syndyk kieruje wniosek do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Po uzyskaniu stosowanego postanowienia syndyk wystąpi o przeprowadzenie działu spadku. Do masy upadłości wejdzie jedynie udział w spadku. Z przeciwną sytuacją mamy do czynienia w przypadku ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej gdzie do masy upadłości wchodzi cały majątek wspólny, a małżonek upadłego może jedynie zgłosić swoją wierzytelności do udziału w majątku wspólnym. Sąd dokonana podziału, za którym przemawia interes gospodarczy spadkobierców. Jeżeli udział upadłego w spadku jest niewielki najprawdopodobniej przyzna pozostałym spadkobiercom własność majątku spadkowego jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość za spłatą dla upadłego, w tym przypadku masy upadłości. Jeżeli natomiast żaden ze spadkobierców nie będzie w stanie przejąć na własność nieruchomości za spłatą nieruchomość zostaje sprzedana, a środki z tego tytułu zostaną przekazane spadkobiercom proporcjonalnie do ich udziału w spadku. Jeżeli chodzi o udział upadłego suma ta zostanie przekazana do masy upadłości.

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami dłużników nieprowadzących działalność gospodarczych, którzy chcą ogłosić upadłość konsumencką. Do tej pory udało nam się przeprowadzić wszystkie takie postępowania z sukcesem. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie