Nadzór nad opieką

Ustanowienie opieki 

W przypadku ustanowienia opiekuna dla osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych Sąd sprawuje nadzór nad taka opieką. W tym zakresie Sąd zgodnie z regulacjami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest uprawniony do wykonywania określonych czynności.

Czynności Sądu związane z opieką

Przede wszystkim Sąd jest zobowiązany do tego, aby zapoznać się na bieżąco z działalnością opiekuna. W celu wykonania tego obowiązku Sąd może zobowiązać opiekuna do udzielenia określonych wyjaśnień oraz informacji. Sąd może zwracać się również w tym zakresie do właściwych instytucji. Nadzór charakteryzuje się możliwością władczego wpływania na organ nadzorowany. Jeżeli poprzednie wymienione czynności Sądu dotyczyły aspektu informacyjnego to przewidziana w kodeksie możliwości wydawania przez Sąd opiekunowi wskazań oraz poleceń stanowi już o istocie nadzoru. Polecenia te są wiążące dla kuratora, a ich niewykonanie może skutkować pozbawieniem go sprawowanej funkcji. Dodatkowo w aspekcie informacyjnym Sąd ma prawo wezwać opiekuna również do przedłożenia dokumentów związanych ze sprawowaniem opieki. Dokumenty te mogą dotyczyć w szczególności spraw o charakterze majątkowym związanych z zarządem majątkiem pupila. Niezależnie od tego opiekun jest zobowiązany raz w roku składać przed Sądem sprawozdanie ze sprawowanej opieki w zakresie zarządu majątkiem pupila. Sąd może również zobowiązać to składania takiego sprawozdania częściej niż raz w rok, Sąd oznacza również terminy złożenia przedmiotowego sprawozdania. W niektórych przypadkach natomiast Sąd może zupełnie zwolnić opiekuna z tego obowiązku na zasadzie art. 166 §2 k. r. i. o. Dotyczy to przypadków gdy dochody z majątku pupila nie są wystarczającego na pokrycie kosztów związanych z jego utrzymaniem oraz wychowaniem. Sprawozdanie to jest badane przez Sąd, który może zatwierdzić sprawozdanie gdy zawarte w nim dane nie budzą wątpliwości oraz zarząd majątkiem pupila był prowadzony w sposób merytorycznie prawidłowy pod względem rzeczowym oraz rachunkowym. W innym przypadku Sąd może zadać sprostowania lub uzupełnienia tego sprostowania oraz dołączonych rachunków. Sąd może w tym zakresie wydać stosowne zarządzenia. Warto jednak pamiętać, ze zatwierdzenie sprawozdania nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej opiekuna.

Pomoc prawna w sprawach dotyczących nadzoru nad opieką 

Nasza Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami o opiekę. W tym zakresie możemy świadczyć pomoc prawną na rzecz opiekuna lub pupila. Sprawy o opiekę oraz te, które wynikają z obowiązków opiekuna są prowadzone przez Wydziały Rodzinne Sądów Rejonowych oraz Okręgowych. Serdecznie zapraszamy do współpracy.