Nadzór w spółce zoo

Osobowość spółki kapitałowej 

Spółka jest osobą prawną, dlatego jej przedstawicielami bezpośrednimi są jej organy. Działanie organów spółki podlegają kontroli oraz nadzorowi. Nadzór jest pojęciem szerszym od kontroli jest bowiem zaopatrzony w możliwość władczego wpływania na nadzorowany organ. Prawo do kontroli przysługuje wspólnikom spółki zoo. W tym zakresie posiadają oni uprawnienia określone w kodeksie spółek handlowych uprawnienia, między innymi mają prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki. Dodatkowo wspólnicy tej spółki posiadają upoważnienie do zwrócenie się do zarządu o wyjaśnienie poszczególnych spraw związanych z działalnością spółki. W niektórych przypadkach zarząd może jednak odmówić złożenia takich wyjaśnień. Przypadek ten dotyczy sytuacji gdy zachodzi uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta te informację w celach sprzecznych z interesem spółki, a tym samym narazi spółkę na szkodę.

Kto sprawuje nadzór nad działalnością spółki? 

Nadzór nad działalnością spółki sprawuje natomiast co do zasady rada nadzorcza. W mniejszych spółach jest powołanie nie jest obligatoryjny (jeżeli kapitał zakładowy jest mniejszy niż 500 000 zł lub gdy wspólników jest mniej niż 25). Zamiast rady nadzorczej lub obok niej można ustanowić komisję rewizyjną, która posiada nieco odmienne uprawnienie i zadania niż rada nadzorcza. Do najważniejszym obowiązków rady nadzorczej należy przede wszystkim ocena sprawozdania finansowego z działalności spółki. Każdy z członków rady nadzorczej ma prawo do przeglądania wszelkich dokumentów spółki, rada nadzorcza nie może jednak wydawać wiążących poleceń zarządowi, wykraczało by to bowiem w zakres jej kompetencji. Podobnie komisja rewizyjna zajmuje się oceną sprawozdań finansowych spółki. Oba organy nadzoru w spółce zoo muszą składać się co najmniej z 3 członków, nie ma zatem możliwości, aby funkcjonowało jednoosobowa lub dwuosobowa rada nadzorcza. Nie mniej jednak każdy z członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej ma prawo do wykonywania czynności w celu sprawowania kontroli nad działalnością spółki. Dodatkowo rada nadzorcza w przeciwieństwo do komisji rewizyjnej ma prawo do zawieszenia członka zarządu, uprawnienie to może jednak być przyznane również komisji rewizyjnej, w przypadku gdy w danej spółce rada nadzorcza nie jest organem statutowym. Co do zasady kadencja organów nadzoru i kontroli spółki trwa rok, jednak odmienne uregulowanie może znajdować się w umowie spółki, a takie postanowienie jest wiążące.

Obsługa korporacyjna spółek 

Nasza Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługa prawną spółek prawa handlowego. Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do spółkę zoo. W zakresie świadczonych usług zapewniamy przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem spółki.