Niewypłacalność dłużnika, a upadłość

Na czym polega niewypłacalność?  

Pojęcie niewypłacalności w rozumieniu potocznym oznacza, że dana osoba nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Prawo upadłościowe określa w jakim przypadku uznaje się, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub nieprowadząca działalności gospodarczej stała się niewypłacalna, a także podmiot gospodarczy posiadający status osoby prawnej. W przypadku osoby fizycznej za niewypłacalnego uważa się podmiot, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań w terminie. Mowa tutaj o wszelkich zobowiązaniach, nie tylko tych stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym. Cześć z tych zobowiązań dłużnik może uznawać, a część może mieć charakter sporny dlatego we wniosku o upadłość znajdują się odpowiednie rubryki. Ustawodawca wprowadza domniemanie, że dłużnik posiada status osoby niewypłacalnej w przypadku jeżeli opóźnienie w realizacji ww. zobowiązań przekracza 3 miesiące. Nie jest to jednak przesadzająca okoliczność bowiem domniemanie to ma charakter wzruszalny. Dłużnik mógł utracić zdolność do realizacji wymagalnych zobowiązań nawet jeżeli jego opóźnienie nie przekracza 3 miesięcy i przeciwnie nawet w przypadku gdy przekracza 3 miesiące może być nadal wypłacalny. W takim przypadku ciężar dowodu ciąży jednak na osobie, która z tej okoliczności wywodzi skutki prawne.

Niewypłacalność osób pranwych 

W przypadku osób prawnych bardziej rygorystycznie podchodzi się do pojęcia niewypłacalności. Wynika to z faktu, że z chwilą likwidacji trąca one byt prawny, co uniemożliwia zaspokojenie wierzycieli, a tym samym konieczna jest ich ochrona i ogłoszenie upadłości w momencie gdy podmiot gospodarczy dysponuje jeszcze aktywami umożliwiającymi spłatę wierzycieli. Z uwagi na ten fakt za niewypłacalną osobę prawną uważa się zarówno podmiot, który utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań w terminie, ale także gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość  jego majątku. W sprawach tych można zasięgnąć opinii adwokata i radcy prawnego.

Cele postępowania upadłościowego 

Postępowanie upadłościowe ma na celu głównie zaspokojenie interesów wierzycieli upadłego. Jednak w postępowaniu dotyczącym konsumencka upadłego postępowanie to dąży również do uwzględnienia słusznych interesów upadłej osoby fizycznej. Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej. Określimy czy stałeś się niewypłacalny i jakie masz szansę ma skuteczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Kontakt z Nami 

Zapraszamy do kontaktu. Możesz również przeczytać inne artykuły dotyczące upadłości konsumenckiej znajdujące się na tym blogu.