Obce prawo pracy

Zatrudnienie polskich pracowników w innym kraju 

W związku z rozwojem migracji sytuację, w których Polacy są zatrudnieni na terenie innych krajów świata, w tym państw członkowskich UE są nader często. W takich zgodnie z rozporządzeniem unijnym przypadkach co do zasady stosunek pracy podlega regulacjom prawa pracy obowiązujących na terenie państwa wykonywania pracy. Istnieje jednak możliwość, że strony dokonają wyboru innego prawa właściwego, a takich wypadkach zastosowanie znajdzie właśnie to prawo. Nie dotyczy to jednak regulacji, które są mniej korzystne dla pracownika, niż te które obowiązują na terenie państwa wykonywania pracy, dotyczy to w szczególności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynika z tego, że ustawodawca europejski w sposób szczególny, podobnie jak robi do ustawodawca polski chroni interesy pracownika jako słabszej strony stosunku pracy.

Wytoczenie powództwa przez pracownika

Nie zmienia to faktu, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym dotyczącym jurysdykcji krajowej państw członkowskich w zakresie prawa pracy pracownik w pewnym sytuacjach może wytoczyć powództwo również przed sądem polskim, jeżeli pracodawca ma miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej miejsce siedziby na terenie Polski. W takim przypadku chociaż Sąd Polski będzie rozpoznawał sprawę na podstawie kodeksu postępowania cywilnego w zakresie zagadnień materialno-prawnych będzie musiał stosować prawo obce, którego treść ustali z urzędu. Nie zmienia to faktu, że pracownik może wytoczyć również powództwo przed Sądem obcego państwa, jednak z uwagi na nieznajomość obowiązującej tam procedury może to nie być wskazane. Kwestii tej chociaż wynika ona wprost z przepisów prawa często strony postępowania nie dostrzegają.

Sprawy transgraniczne

Sprawy ze stosunków pracy o charakterze transgranicznym są wyjątkowo skomplikowane, wymagają znajomości zarówno polskiego prawa pracy, jak i orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także znajomości przepisów prawa unijnego oraz poglądów judykatury europejskiej. Przydatna jest również znajomość obcego prawa pracy. Z uwagi na te okoliczności sprawy takie warto powierzyć adwokatowi lub radcy prawnemu. Swoje Kancelarię prowadzę w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Orzekanie przez polski Sąd a podstawie prawa obcego 

Podsumowując istnieją możliwość, że Sąd polski będzie w sprawie z zakresu prawa pracy orzekał według materialnego prawa obcego państwa. Regulacja zagadnień dotyczących stosunków prawa pracy w sporach transgranicznych jest regulowana w przepisach prawa unijnego, a dokładniej w rozporządzeniach, które Sądy stosują wprost, gdyż nie wymagają one implantacji do polskiego systemu prawa. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej i uzyskać poradę w Twojej konkretnej sprawie możesz umówić się na spotkanie telefonicznie lub odwiedzić Kancelarię w wybranym mieście.