Obowiązki administracji wobec przedsiębiorców

Obowiązki formalne przedsiębiorców

Przedsiębiorcy są zobowiązani do spełnienia formalności wynikających z przepisów prawa. Warto również zaznaczyć, że podmioty gospodarcze dysponują również określonymi uprawnienia, które mogą być egzekwowane od organów władzy publicznej. Obowiązki organów administracji względem przedsiębiorców wymienia szereg ustaw, między innymi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Szybkość załatwiania spraw

Przede wszystkim sprawy przedsiębiorców muszą być załatwiane bez zbędnej zwłoki. Wynika to a faktu, że w działalności biznesowej czas ma niejednokrotnie bardzo ważne, wręcz kolosalne znaczenie. Dla przykładu w umowie przedsiębiorca zobowiązał się do uzyskania niezbędnych pozwoleń w określonym terminie. W przypadku gdy ww. przedsiębiorca tego nie zrobi umowa staje się dla jego kontrahenta bezprzedmiotowa, a dlatego zgodnie z postanowieniami umowy ma ona prawo ją rozwiązać. W praktyce jednak sprawy podmiotów gospodarczych rzadko załatwiane są bez zbędnej zwłoki co wynika z faktu, iż obowiązek ten jest bardzo trudny do wyegzekwowania pomimo, iż występuje znaczny przerost zatrudnienia w administracji publicznej. Dodatkowo organ administracji ma obowiązek potwierdzić przyjęcie wniosku przedsiębiorcy. Obowiązek ten wynika z tego, że w przypadku braku takiego potwierdzenia mogłoby dojść do sytuacji, ze pracownik organu zagubiłby ww. wniosek lub pominął jego rozpoznanie, a przedsiębiorca nie mógłby wykazać, że wniosek ten został faktycznie wniesiony. Potwierdzenie takie powinno zawierać datę przyjęcia wniosku, oraz inne elementy wymienione w art. 11 ust 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W wyjątkowych sytuacjach organ ma prawo przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy, ale może to uczynić tylko raz z tym zastrzeżeniem, że przedłużenie to nie może przekroczyć okresu dwóch miesięcy. Nawet z pobieżnej analizy tych regulacji wynika, że podmioty gospodarcze są w pewnym zakresie uprzywilejowane w stosunku do obywateli nieprowadzących działalności gospodarczej.

Egzekwowanie praw przedsiębiorców

Przedsiębiorcy coraz częściej egzekwują swoje uprawnienia przysługujące względem władzy publicznej. W tym zakresie istnieje między innymi możliwość złożenia skargi na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W niektórych sytuacjach wystarczy złożenie skargi na pracownika organu. Skargę taką może sporządzić również adwokat lub radca prawny.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Nasza Kancelaria posiada biura w Rzeszowie, Przeworsku oraz Jarosławiu. Pomagamy przedsiębiorcom w sporach z organami administracji, zwłaszcza gdy organy te nie wykonują obowiązków nałożonych na nie w drodze ustawy.