Obowiązki lekarza

Z czego wynikają podtekstowe obowiązki lekarza?  

 Podstawowe obowiązku ciążące na lekarzach są sformułowane w art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty. Przepis ten stanowi dyrektywę tego jak lekarz powinien wykonywać swoje obowiązki w toku świadczenia usług medycznych. Dyrektywy te mają charakter kumulatywny, z czego wynika, że niezastosowanie choćby jednej z nich może wiązać się dla lekarza z odpowiedzialnością zarówno na gruncie cywilnym, dyscyplinarnym, a w niektórych przypadkach także karnym. Norma ta ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu tego, czy w danym, konkretnym przypadku lekarz naruszył swoje obowiązki. Jednocześnie dyrektywy te mają charakter stricte ocenny, dlatego określenie ich zakresu będzie należeć w przypadku postania sporu do Sądu, który weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy mające znaczenie dla rozstrzygnięcia.

Najważniejsze obowiązki lekarza

  Pierwszą dyrektywą wymienioną w omawianym przepisie jest obowiązek lekarza udzielania pomocy medycznej w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy medycznej. Z dyrektywy tej wynika w sposób bezpośredni obowiązek lekarza poszerzania swojej wiedzy teoretycznej. Medycyna jest dziadziną wiedzy, która podlega ciągłemu i dynamicznemu rozwojowi. Dlatego też lekarz powinien kształcić się w sposób ustawiczny. W tym zakresie pomocy lekarzom udzielają wyspecjalizowane podmioty, takie jak stowarzyszenia wydające specjalistyczną prasę medyczną. Większość publikacji z tego zakresu wydawanych jest w języku angielskim, dlatego znajomość tego języka jest kluczowa przy wykonywaniu obowiązków lekarza.

Inne obowiązki lekarza 

  Kolejno ustawa wymienia dyrektywę nakazującą korzystanie przez lekarza z wszelkich dostępnych środków i metod przy świadczeniu usług medycznych. Świadczenie usług medycznych jest w tym przypadku rozumiane zarówno jako zapobieganie chorobom, jak i ich rozpoznawanie oraz leczenie. Oznacza to, że lekarz nie może ograniczać się w tym zakresie np. do metod, które chociaż skuteczniejsze są bardziej czasochłonne we wdrożeniu lub wiążę się z poniesieniem większych kosztów przez placówkę medyczną. Oczywistym jest także, że lekarz ma obowiązek wykonywania swojej pracy z należytą starannością. Staranność ta jest oceniana z perspektyw zawodowego charakteru wykonywanych czynności. Natomiast zasady etyki zawodowej są sformułowane w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Naruszenie tych zasad stanowi dodatkowo występek dyscyplinarny. W postępowaniu tym lekarz może być reprezentowany również przez adwokata lub radcę prawnego.

Kontakt z Nami

  Nasza Kancelaria posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz otrzymać poradę prawną z zakresu prawa medycznego serdecznie zapraszamy do kontaktu.