Obowiązki pracodawcy w postępowaniu egzekucyjnym

Obowiązki pracodawcy 

 W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego bardzo często na żądanie wierzyciela komornik kieruje egzekucję do wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez pracownika. W tym celu ww. organ egzekucyjny zwraca się do pracodawcy o dokonanie stosownych potrąceń. W związku z tym faktem na pracodawcy ciąży szereg obowiązków. W niniejszym artykule zostaną omówione czynności jakich dokonać musi pracodawca na żądanie komornika w zakresie zajęcia wynagrodzenia za pracę pracownika.

Jak wygląda procedura egzekucji z wynagrodzenia? 

  Na wstępie należy zaznaczyć, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do właściwości komornika działającego przy Sądzie Rejonowym, w okręgu którego dłużnik posiada swoją siedzibę. Jest to jednak wyłącznie zasada, która nie ma charakteru bezwzględnego bowiem wierzyciel może w tym przypadku na zasadzie wyboru skierować wniosek egzekucyjny również do innego komornika. Zasada ta będzie miała decydujące znaczenie w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez kilku komorników. Komornik w toku egzekucji wynagrodzenia za pracę dokonuje jego zajęcia. O tym fakcie zawiadomiony jest zarówno pracownik będący dłużnikiem jak i pracodawca, który jest również wezwany do tego, aby nie przekazywał wynagrodzenia pracownikowi, w części która nie jest wolna od zajęcia. Kwotę tę co do zasady należy przekazać wierzycielowi, a jeżeli prowadzonych jest kilka postępowań egzekucyjnych komornikowi. Pracodawca zostanie poinformowany na jakie czyje konto ma przelać pieniądze w raz z podaniem numeru rachunku bankowego. Pracodawca nie jest w żadnym przypadku uprawniony do kwestionowania zadłużenia pracownika. Dodatkowo na wezwanie Komornika pracodawca jest zobowiązany do udzielenia określonych informacji na temat wynagrodzenia pracownika, w szczególności przedłożenia zestawienie wynagrodzenia otrzymanego przez dłużnika przez ostatnie trzy miesiące. Pracodawca na wezwanie komornika jest także zobowiązany do określenia terminu w jakim będzie przekazywał środki z tytułu zajętego wynagrodzenia oraz wysokość w jakiej wynagrodzenie dłużnika będzie podlegać zajęciu.

Zmiana lub wygaśniecie umowy o pracę

  W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę zastosowanie znajduje zasada ciągłości oznacza to, że bez znaczenia dla jego skuteczności jest to, że pracodawca zawarł z pracownikiem nową umowę o pracę lub też doszło do zmiany osoby pracodawcy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy, na którym będzie się znajdować informacja o dokonanym zajęciu. Dłużnik jest zobowiązany do powiadomienia komornika o zmianie pracodawcy.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga również w sprawach egzekucyjnych. W tym zakresie istnieje możliwość reprezentowania dłużnika i wierzyciela. Istnieje również możliwość udzielenia porady prawnej pracodawcy w zakresie jego obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia.