Obowiązki Prezesa Sądu

Prezes Sądu 

  W każdym Sądzie niezależnie od szczebla funkcjonuje stanowisko Prezesa Sądu. Prezes Sądu to sędzia powołany do kierowania pracami Sądu oraz reprezentowania go na zewnątrz. Niektóre czynności w zakresie kierowania pracami Sądu są powierzone dyrektorowi Sądu. Dyrektor Sądu nie jest sędzią, nie musi posiadać nawet wykształcenia prawniczego, a powołany jest do wykonywania czynności z zakresu administracji Sądu. Do czynności takich należy w szczególności pełnienie funkcji zwierzchnika pracowników administracyjnych Sądu, czyli tych którym praca nie jest bezpośrednio związana z merytorycznym rozpoznaniem spraw. Dyrektor Sądu nie musi być powołany w każdym Sądzie Rejonowym, a wówczas jego zadania wykonuje dyrektor przełożonego Sądu Okręgowego. Prezes Sądu jest natomiast zwierzchnikiem pionu orzeczniczego. Dotyczy to zarówno pracowników Sądu wykonujących samodzielne czynności, w szczególności sędziów ale także prawniczego personelu pomocniczy w postaci asystentów sędziów. Oczywiście Prezes Sądu nie ma wpływu na merytoryczna treść wydawanych przez Sądy rozstrzygnięć, gdyż to leży w zakresie sfery niezależności i niezawisłości sędziów. W zakresie merytorycznym Prezes Sądu jest, w szczególności odpowiedzialny za ocenę jednolitości orzecznictwa kierowanego Sądu. Jest to bardzo ważne, gdyż jednolitość orzecznictwa zapewnia równe szanse stron postępowania

Kto powołuje Prezesa Sądu?

  Prezesowie Sądów są powoływani decyzją Ministra Sprawiedliwości. Jest to zrozumiale i nie narusza podziału władzy wykonawczej i ustawodawczej, gdyż nadzór Prezesa Sądu nie obejmuje zakresu objętego sferą niezawisłości sędziowskiej. Nadzór Prezesa Sądu jest wymagany z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej organizacji pracy Sądu. Prezes jest również uprawniony do przyjmowania skarg. W tym celu najczęściej wyznaczony jest dyżur Prezesa Sądu w trakcie którego są przyjmowane strony.  Jeżeli chodzi o stanowisko Dyrektora Sądu to również za jego powołanie jest odpowiedzialny Minister Sprawiedliwości, który może go również odwołać. Na to stanowisko powoływane są zwykle osoby posiadające doświadczenie w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Istnieje także możliwość powołania zastępcy Dyrektora Sądu wówczas gdy zachodzi taka potrzeba (w praktyce decyzje o tym są podejmowane biorąc pod uwagę wielkość Sądu i potrzeby organizacyjne).

Istota funkcji

  Funkcja Prezesa Sądu jest bardzo ważna i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Na to stanowisko powoływani są najczęściej najbardziej doświadczeni sędziowie, posiadający najdłuższy staż pracy w danym Sądzie. Wykonywanie funkcji Prezesa Sądu wiąże się także z koniecznością wykonywania wielu obowiązków formalnych, które nie są ściśle związane ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.