Obowiązki Prezesa Sądu

  W każdym Sądzie niezależnie od szczebla funkcjonuje stanowisko Prezesa Sądu. Prezes Sądu to sędzia powołany do kierowania pracami Sądu oraz reprezentowania go na zewnątrz. Niektóre czynności w zakresie kierowania pracami Sądu są powierzone dyrektorowi Sądu. Dyrektor Sądu nie jest sędzią, nie musi posiadać nawet wykształcenia prawniczego, a powołany jest do wykonywania czynności z zakresu administracji Sądu. Do czynności takich należy w szczególności pełnienie funkcji zwiernika pracowników administracyjnych Sądu, czyli tych którym praca nie jest bezpośrednio związana z merytorycznym rozpoznaniem spraw. Dyrektor Sądu nie musi być powołany w każdym Sądzie Rejonowym, a wówczas jego zadania wykonuje dyrektor przełożonego Sądu Okręgowego. Prezes Sądu jest natomiast zwierzchnikiem pionu orzeczniczego. Dotyczy to zarówno pracowników Sądu wykonujących samodzielne czynności, w szczególności sędziów ale także prawniczego personelu pomocniczy w postaci asystentów sędziów. Oczywiście Prezes Sądu nie ma wpływu na merytoryczna treść wydawanych przez Sądy rozstrzygnięć, gdyż to leży w zakresie sfery niezależnościi niezawisłości sędziów. W zakresie merytorycznym Prezes Sądu jest, w szczególności odpowiedzialny za ocenę jednolitości orzecznictwa kierowanego Sądu. Jest to bardzo ważne, gdyż jednolitość orzecznictwa zapewnia równe szanse stron postępowania

  Prezesowie Sądów są powoływani decyzją Ministra Sprawiedliwości. Jest to zrozumiale i nie narusza podziału władzy wykonawczej i ustawodawczej, gdyż nadzór Prezesa Sądu nie obejmuje zakresu objętego sferą niezawisłości sędziowskiej. Nadzór Prezesa Sądu jest wymagany z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej organizacji pracy Sądu. Prezes jest również uprawniony do przyjmowania skarg. W tym celu najczęściej wyznaczony jest dyżur Prezesa Sądu w trakcie którego są przyjmowane strony.  Jeżeli chodzi o stanowisko Dyrektora Sądu to również za jego powołanie jest odpowiedzialny Minister Sprawiedliwości, który może go również odwołać. Na to stanowisko powoływane są zwykle osoby posiadające doświadczenie w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Istnieje także możliwość powołania zastępcy Dyrektora Sądu wówczas gdy zachodzi taka potrzeba (w praktyce decyzje o tym są podejmowane biorąc pod uwagę wielkość Sądu i potrzeby organizacyjne).

  Funkcja Prezesa Sądu jest bardzo ważna i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Na to stanowisko powoływani są najczęściej najbardziej doświadczeni sędziowie, posiadający najdłuższy staż pracy w danym Sądzie. Wykonywanie funkcji Prezesa Sądu wiąże się także z koniecznością wykonywania wielu obowiązków formalnych, które nie są ściśle związane ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.