Obowiązkowe szkolnie BHP

Szkolenie BHP jako podstawowy obowiązek prawodawcy 

Przeprowadzenie szkolenia BHP to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten służy między innymi ochronie bezpieczeństwa pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy w przypadku gdy ten nie posiada odpowiednich kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu. Dotyczy to również określonych umiejętności, które są potrzebne do wykonywania pracy. Oprócz tego pracodawca musi zaznajomić pracownika z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz upewnić się, że pracownik tę wiedzę przyswoił. O ile na niektórych stanowiskach rzadko dochodzi do wypadków, to na innych jest inaczej, a znajomości ww. przepisów i zasad może uchronić pracownika i zakład pracy przed wyjątkowo ciężkimi skutkami.

Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą 

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą nie musi przeprowadzać szkolenia BHP dla samego siebie, podobnie jest w przypadku gdy w prowadzeniu działalności pomaga mu małżonek lub członek rodziny nie istnieje obowiązek ich przeszkolenia. Obowiązek przeszkolenia powstaje dopiero w przypadku nawiązania stosunku pracy. W przypadku natomiast innych form współpracy, np. umów cywilnoprawnych, w szczególności umowy zlecenia, umowy o wykonanie dzieła, umowy o świadczenie usług (samozatrudnienie) to pracodawca decyduje o konieczności przeprowadzenia szkolenia BHP. Jego decyzja w tym zakresie nie jest jednak zupełnie arbitralna i powinna być podjęta biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej oraz charakteru pracy na określonym stanowisku, której ma dotyczyć ww. szkolenie. Dla bezpieczeństwa najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenia szkolenia BHP, nawet jeżeli przepisy prawa w sposób formalny do tego nie zobowiązują. Szczegółowe wymagania co przeprowadzenia szkolenia BHP oraz jego warunków określa stosowne rozporządzenie wykonawcze. Dodatkowo po spełnieniu określonych przesłanek pracodawca jest zobowiązany do powołania służby BHP. Więcej informacji możesz uzyskać w Kancelarii w Jarosławiu, Rzeszowie lub Przeworsku.

Kary za naruszenie obowiązków 

Za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym nie spełnienie obowiązku przeprowadzenia obligatoryjnego szkolenia BHP na pracodawcę mogą zostać nałożone kary. PIP może nałożyć grzywnę nawet do 30 tys. złotych. Od decyzji Inspektora Pracy można się odwołać do Okręgowego Inspektora Pracy. Jeżeli również organ II instancji nie przyzna nam racji pozostaje skarga na Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W przypadku zawiśnięcia sporu z PIP przed Sądem można skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego.