Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Konsultacja z prawnikiem

Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku dotyczącego ogłoszenia upadłości konsumenckiej warto skonsultować się za adwokatem lub radcą prawnym zajmującym się prawem upadłościowym, w szczególności postępowaniami o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, aby określić czy względem dłużnika nie są spełnione przesłanki obligatoryjnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Obligatoryjnie oddalenie wniosku o upadłość

Sąd oddali obligatoryjnie wniosek o ogłoszenie upadłości zgodnie z prawem upadłościowym w przypadku gdy wobec dłużnika było prowadzone już takie postępowanie i zostało one umorzone. Nie dotyczy to jednak postępowań prowadzonych dawniej niż 10 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dodatkowo przepis ten nie znajduje zastosowania jeżeli ww. postępowanie zostało umorzone na wniosek dłużnik niewypłacalnego. Pomimo spełnienia tej przesłanki Sąd może jednak ogłosić upadłość konsumencką dłużnika jeżeli przemawiają za tym względy słuszności lub względy humanitarne. Przesłanka oddalenie ww. wniosku jest również uchylenie planu spłaty z powodu jego niewykonania przez dłużnika w toku wcześniej prowadzonego postępowania upadłościowego (nie dotyczy to zdarzeń przed 10 laty od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej). Tutaj również znajduje zastosowanie wyjątek dotyczący zasad słuszności i względów humanitarnych. Sąd oddali również wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku gdy dłużnik wbrew przepisom ustawy nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w okresie 10 lat przed złożenie wniosku o ogłoszenia upadłości konsumenckiej (obowiązek taki ciąży na przedsiębiorcach) chyba, że za ogłoszeniem upadłości konsumenckiej przemawiają względu słuszności lub względy humanitarne. Jeżeli za uwzględnieniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie przemawiają względy słuszności lub względu humanitarne Sąd oddali ww. wniosek jeżeli dłużnik w ciągu 10 lat przed jego złożeniem dokonał czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli, która została prawomocnie unieważniona (uwzględnienie powództwa ze skargi paulińskiej). Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje także wtedy gdy dłużnik umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził się do stanu niewypłacalności. Sąd oddala również wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji gdy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Wynika z tego, że co do zasady postępowanie upadłościowe z umorzeniem długów można przeprowadzić raz na 10 lat. Jeżeli zatem postępowanie upadłościowe skutkuje tym, że dłużnik jest wolny od zaciągniętych zobowiązań ponownie możliwość ubiegania się o oddłużenie w tej procedurze uzyskuje dopiero po 10 latach. W niektórych przypadkach Sąd może także oddalić wniosek o ogłoszenie ww. upadłości w przypadku gdy dane zawarte we wniosku są niekompletne lub nieprawdziwe.

Pomoc Kancelarii

Jeżeli chcesz, aby Kancelaria poprowadziła Twoje postępowanie w zakresie ogłoszenie upadłości konsumenckiej zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistej wizyty w biurach w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.