Odebranie dziecka w trybie konwencji haskiej, a zawieszenie postępowania

Rozstrzygnięcie Sądu 

 Jak wiadomo zgodnie z konwencją dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. zwanej w obrocie konwekcją haską, którą stronę jest również Polska właściwy organ krajowy jest zobowiązany do podjęcia czynności w celu powrotu dziecka uprowadzonego lub zatrzymanego przez jednego z rodziców do rodzica, który zgodnie z orzeczeniem organu jurysdykcyjnego innego państwa jest uprawniony do sprawowania opieki nad tym dzieckiem. W postępowaniach tych zasadą jest posiadanie jurysdykcji przez państwo, do którego zostało uprowadzone dziecko. W praktyce może dojść do sytuacji, że osoba (rodzic), która dokonała uprowadzenia lub zatrzymania dziecka wystąpi do polskiego Sądu o rozstrzygnięcie w przedmiocie opieki oraz władzy rodzicielskiej nad dzieckiem W takiej sytuacji co nie budzi wątpliwości pierwszeństwo należy przyznać postępowaniu prowadzonemu na podstawie konwencji haskiej i tak też czyni polski ustawodawca w art. 6982 §2 k. p. c. W postępowaniach z udziałem czynnika trans-granicznego warto skonsultować się z radcą prawnym lub adwokatem.

Konwencja haska, a prawo krajowe 

  Z powołanego artykułu wynika, że w okresie gdy toczy się postępowanie na podstawie konwencji haskiej Sąd polski nie może wszcząć postępowania, którego przedmiotem będzie rozstrzygniecie w sprawie władzy rodzicielskiej lub opieki nad dzieckiem, którego dotyczy to pierwsze postępowanie. Jeżeli natomiast okoliczność taka ujawni się dopiero po wszczęciu postępowania, np. w skutek zatajenie jej przez Wnioskodawcę Sąd obligatoryjnie powinien zawiesić takie postępowanie z urzędu, co oczywiście nie wyklucza możliwości złożenia wniosku w tym zakresie przez osobę zainteresowaną. Postępowanie takie może dotyczyć wyłącznie kwestii władzy rodzicielskiej oraz opieki, a także materie te mogą stanowić treść rozstrzygnięć dodatkowych (np. w postępowaniu rozwodowym). Po zakończeniu postępowania prowadzonego na podstawie konwencji haskiej, które co do zasady powinno prowadzić do powrotu dziecka do rodzica, który sprawuje nad nim opiekę na podstawie zagranicznego organu jurysdykcyjnego polski Sąd powinien postępowanie wznowić i rozstrzygnąć co do istoty. Zakończenie postępowania prowadzonego w trybie konwencji haskiej dotyczy jednak wyłącznie fazy jurysdykcyjnej, dlatego dla wznowienia ww. zawieszonego postępowania nie jest konieczne wykonanie orzeczenia wydanego w trybie konwencji haskiej. W każdym jednak przypadku Sąd jest zobligowany do badania swojej jurysdykcji krajowej z urzędu, którą reguluje art. 11063 . Niezależnie od tego należy zaznaczyć, że uprowadzenie dziecka przez drugiego z rodziców lub jego bezprawne zatrzymanie stanowi również przestępstwo.

Zmiany w przepisach 

  W sejmie procedowany jest projekt ustawy w sprawie regulacji dotyczących postępowań mających na celu wykonanie postanowień między innymi konwencji haskiej. Z uwagi na ten fakt należy spodziewać się zmian w opisywanych procedurach. Kancelaria na stronie, której się znajdujesz posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zapraszamy do kontaktu.