Odpowiedzialność karna za mobbing

  Mobbing stanowi naruszenie praw pracowniczych, który może skutkować poniesieniem przez pracodawcę sankcji wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz prawa pracy. Mobbing bardzo często realizuje również znamiona przestępstwa. W takim przypadku pracownik powinien zawiadomić odpowiednie organy postępowania przygotowawczego o możliwości popełnienia przestępstwa. Przepisy prawa karnego nie zawierają definicji mobbingu. Pracodawcy oskarżeni o mobbing w postępowaniu karnym podlegają w tych sytuacjach odpowiedzialności za uporczywe naruszenia praw pracowniczych, tj. za przestępstwo stypizowane w art. 218 kodeksu karnego lub za przestępstwo nękania stypizowane w art. 207 kodeksu karnego.

  W przypadku odpowiedzialności na zasadzie art.. 218 kodeksu karnego konieczne jest wykazanie, że pomiędzy osobą stosującą mobbing oraz osobą która jest jego ofiarą istnieje stosunek pracy lub stosunek podległości służbowej, gdyż tylko taka osoba wykonuje czynności z zakresu prawa pracy, o którym mowa w ww. przepisie. W orzecznictwie przyjmuje się, że również stosowanie praktyk mobbingu lub nie przeciwdziałaniu mu ma charakter uporczywego naruszania praw pracowniczych. W takim jednak przypadku konieczna jest umyślność. Fakt umyślności nie budzi wątpliwości gdy pracodawca sam stosuje praktyki określane mianem mobbingu. Nie można natomiast przepisać pracodawcy umyślności w przypadku gdy to pracownik stosuje wobec innego pracownika takie praktyki, o czym pracodawca nie wie. Dodatkowo działanie pracodawcy powinno mieć charakter uporczywy lub złośliwy. Przesłanki takie są spełnione wówczas, gdy zachowania pracodawcy naruszające prawa pracownika mają charakter powtarzalny. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności pracownik powinien zwrócić pracodawcy uwagę na te naruszenia, a jeżeli sytuacja się powtórzy zostanie zrealizowania przesłanka uporczywości.

  Mobbing jak już wcześniej wspomniano może stanowić również przesłankę  odpowiedzialności za znęcanie psychiczne. W przypadku stosunku pracy pracownik pozostaje z pracodawcą w stosunku zależności co umożliwia pracodawcy realizację znamion tego przestępstwa. W przypadku skazania pracodawcę za mobbing rozumiany jako znęcanie psychiczne lub uporczywe naruszanie praw pracownika wobec pracodawcy może być również zastosowany środek karny w postaci zakazu sprawowania funkcji kierowniczych. jest to zrozumiałe gdyż osoba stosująca takie praktyki nie posiada kompetencji do zarządzania zespołem.

  Jeżeli padłeś ofiarą mobbingu zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub w Rzeszowie w celu zasięgnięcia porady prawnej. Pracownik powinien dochodzić swoich słusznych praw zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym.