Odpowiedzialność karnoskarbowa

Odpowiedzialność karna w prawie skarbowym

 Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnoskarbowej określa kodeks karny skarbowy. Jest to akt prawny, w którym znajdziemy wiele podobieństw do kodeksu karnego, jednak jego regulację posiadają także swoją własną specyfikę. W przypadku uszczuplenia należności podatkowych oprócz obowiązku zapłaty należnego podatku w raz z odsetkami w niektórych przypadkach osoba, która dopuściła się naruszenia musi liczyć się z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności  o charakterze karnoskarbowym. Jest to odpowiedzialność wyjątkowo dolegliwa, gdyż w tym przypadku istnieje nawet możliwość zastosowania kary pozbawienia wolności.

Kodeks karny-skarbowy

  Kodeks karny skarbowy reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności zarówno w zakresie przestępstw jak i wykroczeń skarbowych. Podstawową zasadą rozróżniającą te dwie kategorie czynów zabronionych jest wysokość uszczuplenia należności podatkowej. Limit dla wykroczenia skarbowego stanowi kwota pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Jest to jednak zasada, od której istnieją wyjątki przejawiające się w tym, że dany czyn może być potraktowany jako przestępstwo skarbowe bez względu na wartość uszczuplenia. W celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej nie jest jednak wystarczającym wykazanie uszczuplenia podatkowego. Może dojść do sytuacji, że do ww. uszczuplenia doszło jednak nie zostało popełnione przestępstwo, ani wykroczenie skarbowe. W takim jednak przypadku nie zwalnia to osoby odpowiedzialnej z obowiązku uszczuplenia zaległych należności podatkowych. W celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej podobnie jak w przypadku odpowiedzialności karnej należy udowodnić sprawcy, że popełniony przez niego czyn był zawiniony. Wina ma charakter ściśle indywidualny. Koniecznym jest także ustalenie czy sprawca działał umyślnie. W sytuacji gdy umyślność należy do elementów konstrukcji czynu zabronionego nie ma możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy jeżeli działał on nieumyślnie, czyli nie miał zamiaru popełnienia czynu zabronionego, a nawet się na niego nie godził.

Postępowanie przed Sądem 

  Postępowanie w sprawach karnoskarbowych jest prowadzone w zakresie nie uregulowanym na podstawie kodeksu postępowania karnego. Oczywiście istnieją pewne odrębności w sprawach tego rodzaju. Podobnie do postępowania wykonawczego dotyczącego kar nałożonych za przestępstwa karnoskarbowe stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu karnego wykonawczego. Opisy poszczególnych znamion przestępstw lub wykroczeń karnoskarbowych znajdują się zarówno w ww. kodeksie jak i ustawach podatkowych.

Nasza pomoc

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się w pewnym zakresie również prawem podatkowym. Współpracujemy także z prawnikami, którzy specjalizują się  ściśle w tej dziedzinie prawa. Zapraszamy do konsultacji.