Odpowiedzialność nowego pracodawcy

Przeniesienie przedsiębiorstwa na nowego pracodawcę 

W obrocie gospodarczym bardzo często dochodzi do tego, że przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym ulega zbyciu, czyli przeniesieniu na inny podmiot. W skład przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym wchodzą również zawarte z poprzednim pracodawcą stosunki pracy. Ze stosunków tych mogą wynikać zarówno uprawnienia dla nowego pracodawcy, jak i zobowiązania takie jak obowiązek zapłaty zaległego wynagrodzenia czy odszkodowania za niezasadne rozwiązanie stosunku pracy. Nowy pracodawca w takim przypadku wstępuje w stosunek pracy na miejsce pracodawcy, który zbył przedsiębiorstwo.

Pojęcie zbywanego Zakładu Pracy

Pod pojęciem zakładu pracy należy rozumieć przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną, w sposób wystarczający wyodrębnioną część. Przedsiębiorstwem takim może być sklep lub Kancelaria adwokacka czy radcowska zatrudniająca pracowników. Co prawda przedsiębiorstwo  takie nie posiada osobowości prawnej, ale stanowi jednostkę gospodarczą. Nie ma też przeszkód aby takie przedsiębiorstwo wnieść jako wkład skład do spółki kapitałowej. W taki przypadku przedsiębiorstwo takie jeżeli będzie prowadzone w formie takiej spółki będzie traktowane jako niezależny od jego właściciela podmiot (chodzi o niezależność pod względem odpowiedzialności za zobowiązania).

Skutki zbycia przedsiębiorstwa dla pracownika

Przejście praw i obowiązków na nowego pracodawcy bez zgody pracownika może być nadużywane. Dla przykładu pracodawca posiada duże zaległości finansowe wobec pracownika. Prowadzi on indywidualną działalność gospodarczą dlatego ponosi on odpowiedzialność za te zobowiązania całym swoim majątkiem. Pracodawca taki jest wypłacalny, gdyż posiada prywatny dom. W celu uniknięcia odpowiedzialności za swoje zobowiązania pracodawca mógłby przenieść własność przedsiębiorstwa na spółkę, której kapitał zakładowy nie pozwala na realizację takich zobowiązań. Właśnie dlatego w przepisach prawa pracy zawarta jest regulacja na podstawie której poprzedni pracodawca również odpowiada za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy wchodzącego w skład zbytego przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj co oczywiste o zobowiązania, które powstały przed przeniesieniem własności zakładu pracy. W takim przypadku nowy i poprzedni właściciel tego zakładu (przedsiębiorstwa) odpowiadają za te zobowiązania solidarnie. Oznacza to, że pracownik w celu wyegzekwowania należnych kwot może pozwać każdego z nich i od każdego zadąć zapłaty całej sumy należności (nie jest to odpowiedzialność proporcjonalna).

Pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w ochronie słusznych praw pracowników. Jeżeli potrzebujesz, aby prawnik sporządził dla Ciebie pozew lub reprezentował Cie na rozprawie sądowej zapraszamy do kontaktu.