Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Reżimy odpowiedzialności pracownika 

Pracownicy odpowiadają wobec pracodawcy według trzech podstawowych reżimów odpowiedzialności. Po pierwsze na zasadzie odpowiedzialności porządkowej. W ramach odpowiedzialności porządkowej pracodawca może zastosować wobec pracownika jedną z kar przewidzianych dla tej odpowiedzialności w kodeksie pracy.

Rodzaje kar porządkowych

Najcięższą z kar jest co do zasady kara pieniężna bowiem dotyczy sfery ekonomicznej pracownika. Kara ta może być stosowana jedynie za bardzo wąsko ujęty katalog przewinień pracowniczych, w szczególności stawienie się  do pracy w stanie nietrzeźwości. Natomiast najłagodniejszą z kar jest kara upomnienia stosowana  za mniej uporczywe przewinienia pracownika. Po środku plasuje się kara nagany, która może być wymierzana za ten sam katalog przewinień pracownika co kara upomnienia.

Kara pieniężna

Kara pieniężna może być stosowana za przewinienia, dla których przewidziana jest możliwość ukarania pracownika karą upomnienia oraz nagany. Natomiast nie wobec każdego przewinienia za które można wymierzyć pracownikowi naganę lub upomnienie można zastosować karę pieniężną. Warto pamiętać, że informacja, a precyzyjniej zawiadomienie o ukaraniu pracownika trafia do części B akt osobowych pracownika, gdzie znajdują się dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia.

Czy kara pieniężna to samo co kara umowna?

Nic bardziej mylnego. Kara umowna to instytucja przewidziana w przepisach prawa cywilnego, która ma stanowić ryczałt za szkodę poniesioną w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy, natomiast w przypadku kary pieniężnej, o której mowa w kodeksie pracy cel kary jest zasadniczo inny. Kara pieniężna nie służy naprawieniu szkody wyrządzonej pracodawcy przez pracownika, fundusze pochodzące z kar pieniężnych przeznaczane są bowiem na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Pracy. Co więcej w związku z faktem wprowadzenia instytucji odpowiedzialności porządkowej pracowników stosowanie w umowie o pracę kar umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest niedopuszczalne. Teza ta nie wynika wprost z przepisów prawa jednak jest akcentowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego, którego linia orzecznicza jest w tym zakresie ugruntowana i jednoznaczna. Nie ma natomiast przeszkód, aby  nakładać kary umowną na pracodawcę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Indywidualna porada prawna

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji lub zasięgnąć porady prawnej dotyczącej twojego konkretnego przypadku zgłoś się do wybranej Kancelarii adwokackiej lub Kancelarii Radcy Prawnego. Adwokat lub Radca prawny bardziej szczegółowo wyjaśni Ci zagadnienia, które budzą Twoje wątpliwości. Możesz również skontaktować się z Kancelarią Radcy Prawnego Joanny Orłowskiej-Pączek, która wykonuje zawód radcy prawnego w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku. Pomożemy Ci rozwiązać Twoje problemy dotyczące zastosowania kary porządkowej wobec pracownika. Pomoc Prawnika, ze względu na skomplikowany system polskiego prawa jest przydatna.