Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Szczególny rodzaj odpowiedzialności majątkowej pracownika 

 Jak wiadomo zasadą jest zgodnie z kodeksem pracy, że odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie jest w sposób istotny ograniczona do wartość trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę. W niektórych jednak przypadkach ograniczenie te nie znajduje zastosowania. Oprócz sytuacji, gdy pracownik celowo wyrządził szkodę dotyczy to także tak  zwanej odpowiedzialności o zaostrzonym rygorze, która znajduje zastosowanie w przypadku odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi.

Jakie warunki musi spełnić pracodawca? 

  Pracodawca w celu rozszerzenia odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone musi uzyskać zgodę pracownika. Najczęściej strony zawierają stosowną umowę w tym zakresie, która określa rodzaj powierzonego mienia oraz warunki odpowiedzialności. Dodatkowo należy sporządzić protokół odbioru mienia powierzonego, który dokładnie określi rodzaj oraz ilość powierzonych przedmiotów.  W przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody powstałej w mieniu powierzonym to na pracodawcy ciąży ciężar udowodnienia, że pracownik wyraził zgodę na przyjęcie tego specyficznego rygoru odpowiedzialności. W przypadku gdy pracownik odmawia wyrażenia zgody w tym zakresie pracodawca może rozwiązać stosunek pracy, należy bowiem uznać, że wyrażenie takiej zgody stanowi podstawowy obowiązek pracownika, który najczęściej umożliwia mu przystąpienie do pracy.

Jakie jest zakres odpowiedzialności pracownika za mienie? 

  Nie każdą rzecz pracodawca może powierzyć pracownikowi, jedynie te które zostały wymienione w art. 124 kodeksu pracy. W tym katalogu znajdują się, w szczególności pieniądze oraz papiery wartościowe. Wartość takich przedmiotów może być bardzo wysoka dlatego też przyjęcie przez pracownika pełnej odpowiedzialności za to mienie stwarza dla niego wysokie ryzyko ekonomiczne. Odpowiedzialność pracownika ma jednak charakter odpowiedzialności z tytułu winy, a nie ryzyka. Szkoda może polegać zarówno na utracie ww. przedmiotów lub ich uszkodzeniu. Dlatego też nie można obciążyć pracownika szkodą, która powstała z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Dla przykładu pracownik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie kasy fiskalnej. W takim jednak przypadku to na pracowniku ciąży ciężar dowodu w zakresie wykazania, iż szkoda powstała w skutek niezawinionych przez niego okoliczności, np. z powodu zaniedbań samego pracodawcy. W postępowaniu sądowym pracownik może być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawego z wyboru lub skorzystać z usług pełnomocnika z urzędu.

Jak możesz się z Nami skontaktować? 

  Kancelaria, na stronie której się znajdujesz posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą zapraszamy do kontaktu. Zajmujemy się również prawem pracy.