Odpowiedzialność z tytułu podrabiania znaków towarowych

Czym jest znak towarowy? 

Znak towarowy to pewne oznaczenie o charakterze graficznym, które służy do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy. Znak towarowy ma określoną wartość, bowiem osoby które są zainteresowane zakupem określonych produktów, w tym zarówno Konsumenci jak i przedsiębiorcy bardzo często przy jego wyborze kierują się tak zwaną marką towaru, której oznaczeniu służy właśnie znak towarowy. Znakiem towarowym zgodnie z prawem własności przemysłowej może być w szczególności wyraz rysunek, a także sama forma przestrzenna towaru.

Kradzież znaku towarowego 

Bardzo często dochodzi do sytuacji, że przedsiębiorcy celowo umieszczają znak towarowy innego przedsiębiorcy na swoich produktach. Działanie takie ma głównie na celu wprowadzenie w błąd potencjalnych Klientów co do pochodzenia towaru. Działanie takie może także stanowić czyn zabroniony naruszający prawo karne. Niezależnie od tego podmiot, któremu przysługują prawa do znaku towarowego może dochodzić od dokonującego naruszenia tego prawa roszczeń na drodze cywilnoprawnej. Warto jednak pamiętać, że zarówno odpowiedzialność karną jak i cywilnoprawną ponosi wyłącznie podmiot wprowadzający produkt z podrobionym znakiem towarowym do obrotu. Odpowiedzialności takiej nie ponosi natomiast kupujący, który był przekonany o autentyczności danego znaku towarowego. Pomimo tego bardzo często to właśnie kupujący są wzywani przez dysponentów znaków towarowych do zapłaty odszkodowania. W takim przypadku roszczenia dysponenta znaku towarowego są niezasadne. Firmy takie dążą przede wszystkim do tego, aby kupujący dobrowolnie zapłacił zryczałtowanego odszkodowanie, gdyż bardzo często niemożliwe bądź bardzo utrudnione jest uzyskanie odszkodowania od rzeczywiście odpowiedzialnego podmiotu. W przypadku natomiast wytoczenia powództwa przeciw kupującemu zostanie ono oddalone z uwagi na brak przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej.

Odpowiedzialność pośredników 

W niektórych przypadkach odpowiedzialność, z tytułu podrobienia towarów mogą również ponosić podmioty nie wprowadzające towaru do obrotu, a jedynie pośredniczący w tym procederze. Tak jest w przypadku portali aukcyjnych. Warunkiem w tym przypadku jest jednak to, aby portal taki dopuścił się niedbalstwa w zakresie nadzoru nad towarami wystawianymi na aukcjach. W sytuacji gdy np. portalu aukcyjnym zignorował zgłoszenie o tym, że dany użytkownik wystawia produktu zaopatrzone podrobionym znakiem towarowym i nie podjął kroków zaradczych (zawiadomienie organów ścigania, usuniecie aukcji) to również ten portal będzie ponosił odpowiedzialność względem właściciela znaku towarowego. W sprawach tych pomoc świadczą prawnicy tacy jak adwokaci, radcy prawni oraz rzecznicy patentowi.

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy w celu zasięgnięcia porady prawnej w zakresie prawa własności przemysłowej.