Odpowiedzialność za długi małżonka

Skutki majątkowe zawarcia małżeństwa 

Zawierając związek powstaje określony ustrój majątkowy małżeński. Jeżeli małżonkowie nie zawarli przed małżeństwem lub w jego trakcje umowy majątkowej małżeńskiej zastosowanie znajduje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. W takim przypadku istnieje majątek wspólny małżonków oraz majątki osobistego każdego z nich. Jeżeli małżonkowie wspólnie zaciągną zobowiązanie nie budzi wątpliwości, że wierzyciel może zwrócić się o jego zaspokojenie do każdego z małżonków. W takim przypadku wierzyciel może skierować egzekucję zarówno do majątku osobistego męża, majątku osobistego żony oraz ich majątku wspólnego. Jeżeli natomiast tylko jeden z małżonków jest stroną umowy obligacyjnej jako dłużnik wówczas odpowiada wyłącznie swoim majątkiem oraz niektórymi składnikami majątku wspólnego związanego z jego działalnością zawodową, zarobkową oraz twórczą (wynagrodzenie za pracę, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, dochody z prawa autorskich, praw pokrewnych, praw wynikających własności przemysłowej). Taki zakres odpowiedzialności znajduje również zastosowanie w przypadku gdy dług nie wynika z czynności prawnej, a np. z tytułu odpowiedzialności deliktowej). Jeżeli zobowiązanie jest natomiast związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wierzyciel może żądać zaspokojenia również ze składników przedsiębiorstwa, nawet jeżeli należą one do majątku wspólnego. Wierzyciel może również uzyskać klauzule wykonalności przeciwko drugiemu małżonkowi w celu prowadzenia egzekucji przez Komornika z majątku wspólnego w przypadku gdy małżonek ten wyraził zgodę na zaciągnięcie tego zobowiązania. Dowodem na to, że małżonek wyraził taką zgodę może być jedynie dokument prywatny lub urzędowy (nie zeznania świadka, ani przesłuchanie stron). W takim przypadku wierzyciel może się zaspokoić zarówno z majątku małżonka- dłużnika jak i z majątku wspólnego, nie może natomiast zaspokoić się z majątku osobistego małżonka, który nie zaciągnął zobowiązania.

Pomoc w sprawach majątkowych, małżeńskich 

Jeżeli Twój małżonek się zadłuża i chcesz wiedzieć jakie są skutki ekonomiczne takiego działania dla Ciebie i waszych dzieci zasięgnij porady adwokata lub radcy prawnego. niektórych przypadkach istnieje konieczność rozważenia zasadności wniosku o ubezwłasnowolnienie małżonka (uzależnienie od zaciągania kredytów, hazard itp.) Niezależnie od tego można również zwrócić się do Sądu o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej. Najwięcej sprawa które prowadzi nasza Kancelaria dotyczy właśnie spraw rodzinnych, a zwłaszcza stosunków majątkowych wynikających ze stosunku małżeństwa i pokrewieństwa. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski, szczególnie zapraszam do skorzystania z moich usług mieszkańców Przeworsk, Jarosławia, Kańczugi, Przemyśla oraz Rzeszowa.