Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej i partnerskiej

Charakter osobowy spółki jawnej i partnerskiej 

Do spółek osobowych należy między innymi spółka jawna oraz partnerska. Modelowym rozwiązaniem w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki osobowej jest to właściwe dla spółki jawnej. W przypadku spółki jawnej za jej zobowiązania odpowiada sama spółka, jej odpowiedzialność jest zatem pierwszorzędna. W przypadku natomiast gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna za zobowiązania spółki odpowiadają również jej wspólnicy, co oznacza że odpowiedzialność wspólników ma charakter subsydiarny (posiłkowy). Ponadto wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, co skutkuje możliwością żądania przez wierzyciela zapłaty zobowiązania w całości od każdego ze wspólników bez obowiązku proporcjonalnego dzielenia zobowiązania na każdego wspólnika. Nie wyklucza to oczywiście odpowiedzialności regresowej, czyli możliwości domagania się przez wspólnika, który dokonał spłaty wierzyciela, zwrotu od pozostałym wspólników kwoty proporcjonalnej do ich udziału. Subsydiarny charakter odpowiedzialności wspólników nie umożliwia wierzycielowi spółki wytoczenia powództwa przeciwko wspólnikom, nawet jeszcze zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Co więcej wierzyciel może uzyskać w tym postępowaniu tytuł egzekucyjny, jednak nadanie temu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności potrzebnej do wszczęcia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika wymaga już wykazania przez wierzyciela, że egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

Zasady odpowiedzialności za zobowiązania w spółce partnerskiej 

Nieco inaczej kształtują się zasady odpowiedzialności w spółce partnerskiej. Różnica sprowadza się do wyłączenia pewnego rodzaju zobowiązań, z zakresu odpowiedzialności niektórych wspólników. Zobowiązania te wynikają z wykonywania zawodu przez jednego ze wspólników, a także czynności podejmowanych przez osoby znajdujące się pod jego kierownictwem. Za takie zobowiązania nadal w pierwszorzędnie odpowiada spółka, jednak odpowiedzialność subsydiarna jest ograniczona wyłącznie do wspólnika, w związku z którego czynnościami doszło do powstania zobowiązania (lub osób znajdujących się pod jego kierownictwem). Istnieje również możliwość, że w drodze umowy spółki część wspólników przyjmie odpowiedzialność za zobowiązania na zasadach, które obowiązują wspólników spółki jawnej, wówczas będą oni ponosić odpowiedzialność subsydiarną również za zobowiązania powstałe w związku wykonywaniem zawodu przez innych wspólników. W tych sprawach najlepiej jest zasięgnąć opinii adwokata lub radcy prawnego, ewentualnie innego prawnika który specjalizuje się w prawie spółek osobowych, w tym jawnych i partnerskich.

Więcej informacji 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam do omówienia spotkania w Rzeszowie, Jarosławiu lub Przeworsku. Cennik Kancelarii znajduje się tutaj, a dane kontaktowe w tym miejscu.