Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Pozbawienie wolności 

 Kara pozbawienia wolności jest karą wyjątkowo uciążliwą. Z uwagi na ten fakt skazanym bardzo często zależy na tym, aby została ona odroczona. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności dotyczy przypadków, gdy wykonanie kary pozbawienia wolności nie zostało w ogóle rozpoczęte. W przypadku bowiem gdy skazany przebywa już w zakładzie karnym można mówić jedynie o możliwości udzielenia przerwy w wykonaniu kary. Nie ma natomiast przeszkód ku temu, aby w stosunku do skazanego została odroczona kara pozbawienia wolności w przypadku gdy zostało już wysłane skazanemu wezwanie do stawienia się do zakładu karnego, czy też nawet podjęto czynności procesowe w celu przymusowego doprowadzenia skazanego go do zakładu karnego.  

Odroczenie wykonania orzeczonej kary

  Zagadnienie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest uregulowane w art. 151 kodeksu karnego wykonawczego. Odroczenie takie następuje tylko i wyłącznie na wniosek skazanego, a zatem nie jest możliwe, aby Sąd w tym zakresie działał z urzędu. Właściwym do rozpoznania stosownego wniosku skazanego w tym zakresie jest Sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Pod względem formalnym wniosek taki powinien zawierać dane skazanego, takie jak imię i nazwisko, a w miarę możliwości także numer PESEL. Wnioskodawca powinien także wskazać odroczenia jakiej kary żąda z podaniem sygnatury akt i daty wyroku, którym została orzeczona. Skazany musi także określić na ile chce, aby przedmiotowa kara została odroczona. W tym zakresie obowiązuje jednak pewne ograniczenie czasowe. Kara pozbawienia wolności może być odroczona maksymalnie na okres sześciu miesięcy. Co prawda odroczenia takie mogą być dokonywane kilkakrotnie jednak łącznie okresy odroczenia nie mogą przekroczyć jednego roku. Wyjątkiem są tutaj osoby skazane, które sprawują samotnie opiekę nad dzieckiem (w takim przypadku Sąd może odroczyć karę nawet na okres do ukończenia przez to dziecko 3 roku życia). W uzasadnieniu ww. wniosku skazany powinien wskazać dlaczego natychmiastowe wykonanie kary pociągnie dla niego i jego rodziny wyjątkowo ciężkie skutki. Powodem odroczenia kary może być w szczególności ciężka choroba skazanego lub osoby mu najbliższej. Sądy często uwzględniają żądania skazanego w tym zakresie w przypadku gdy jest on jedynym żywicielem rodziny. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności podlega opłacie sądowej w kwocie 80 zł. W niektórych sytuacjach skazany może w ogóle uniknąć osadzenia w zakładzie karnym i po wykorzystaniu maksymalnego okresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności złożyć wniosek o zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Dotyczy to jednak wyłącznie kar do jednego roku pozbawienia wolności.

Sprawy karne

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się również sprawami karnymi, w tym dotyczącymi wykonania orzeczonych już kar. Zapraszamy do kontaktu.