Odstąpienie od umowy

            Zgodnie z definicją zwartą w kodeksie cywilnym konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument jest co do zasady słabszą stroną w stosunkach obrotu półprofesjonalnego, z uwagi na ten fakt prawodawca przyznał mu szereg uprawnień, które tę fatyczną nierówność powinny chociaż w ograniczonym zakresie zniwelować. Przedsiębiorcy są zawodowcami, zawieranie umów z Konsumentami jest przez nich zawierane w celach zarobkowych, a co za tym idzie charakteryzuje się pewną ciągłością i powtarzalności, posiadają więc co do zasady doświadczenie w zakresie obrotu handlowego. Konsument przeciwnie, nie zna reguł jakimi kierują się rynkowe transakcje, a przynajmniej tak zakłada ustawodawca.

            Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, np. zakupił jakiś przedmiot na aukcji w portalu allegro.pl ma prawo od tej umowy odstąpić. Odstąpienie od umowy wywołuje takie skutki jakby umowa nie została nigdy zawarta. Strony umowy zwracają sobie świadczenia wzajemne. Dla przykładu, jeżeli kupiliśmy rower przez Internet w przypadku odstąpienia od umowy musimy zwrócić ten przedmiot sprzedawcy czyli go odesłać na wskazany adres, natomiast sprzedawca jest zobowiązany do zwrócenia nam ceny zakupu. Natomiast koszty odesłania towaru pokrywa Konsument. Sprzedawca pokrywa koszty dostawy towaru, ale tylko do wartości najniższej opcji dostawy, pozostałą część pokrywa Konsument. Przed nowelizacją z 2014 r. sprzedawca pokrywał w całości koszty dostawy przedmiotu zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jednak przepisy w tym zakresie uległy zmianie polegającej na doprecyzowaniu.

            Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy  wynosi 14 dni. Przed nowelizacją z 2014 r. Konsument był ograniczony krótszym 10 dniowym terminem. Przedsiębiorca jest jednak zobowiązany pouczyć Konsumenta o prawie i termie realizacji jego prawa, jeżeli tego nie zrobi termin ten ulega przedłużeniu do 12 miesięcy. Przed nowelizacją z 2014 r. Konsument był ograniczony krótszym 10 dniowym terminem. Prawo do odstąpienia od umowy można zrealizować w dowolnej formie, jednak ze względów dowodowych najlepiej odstąpić od umowy na piśmie.

            Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z Konsumentem nie może być zrealizowane w przypadku niektórych rodzajów umów wymienionych w ustawie, a mianowicie, w szczególności takich, które przewidują dostarczenie towarów wytworzonych według specyfikacji Konsumenta (jest to zrozumiałe, bowiem przedsiębiorca będzie miał problemy ze znalezieniem ich nabywcy),  świadczeń zależnych od rynku finansowego, towarów szybko się psujących czy usług związanych z prasą.

            Jeżeli jesteś Konsumentem, a Przedsiębiorca naruszył Twoje prawa umów się na spotkanie ze swoim adwokatem lub radcą prawnym. Nasza Kancelaria pomaga również Przedsiębiorcą z terenu całej Polski, z zwłaszcza z Jarosławia, Przeworska oraz Rzeszowa w tworzeniu regulaminów sprzedaży internetowej. Nasi Prawnicy doradzają przedsiębiorcą w ramach stałej obsługi prawnej firmy jak prowadzić swój biznes, aby nie naruszać słusznych interesów Konsumentów, a także jak bronić się przeciwko nieuczciwym działaniami Konsumentów.