Odszkodowania za wysiedlenia w związku z akcją Wisła

Kto może się ubiegać o odszkodowanie? 

Osoby narodowości ukraińskiej wysiedlane z terenów Rzeczpospolitej Polski głównie na tereny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich mają prawo do odszkodowania od skarbu państwa. Sama wysiedlenie na podstawie listu ewakuacyjnego nie pozbawiało wyżej wymienionych własności, dopiero decyzja o przejęciu na rzecz skarbu państwa nieruchomości opuszczonych wywierała taki skutek. Osoby uprawnione mogą teraz dochodzić swoich roszczeń. Nie jest jednak możliwe skuteczne dochodzenie roszczeń przed sądem polskim jeżeli decyzja na podstawie której zostały przejęte na rzecz skarbu państwa ww. nieruchomości została wydana zgodnie z prawem, skarb państwa ponosi bowiem odpowiedzialności w tym przypadku wyłącznie za bezprawne działania władzy publicznej

Jak wygląda procedura? 

Dlatego procedura prowadząca do uzyskania należnego odszkodowania powinna zacząć się od stwierdzenia bezprawności decyzji na podstawie, której osoby narodowości ukraińskiej zostały pozbawione swojej własności. Decyzja ta została wydana na podstawie dekretu o przejęciu na skarb państwa nieruchomości opuszczonych. Nie ma znaczenia czy ziemie te zostały opuszczone dobrowolnie, czy nastąpiło to pod przymusem. Należy również podkreślić, że dekret ten nadal obowiązuje, nie został uchylony oraz niestwierdzona, aby był niezgodny z Konstytucją dlatego wszelkie decyzje wydane na jego podstawie pozostają w mocy. Możliwa jest jednak sytuacja, że decyzja została wydana niezgodnie z tym dekretem, bowiem przejęty na rzecz skarbu państwa nieruchomości nie były de facto opuszczone, w szczególności ich właściciele nie zostali w ogóle wysiedleni lub powrócili, a chwili wydania wspomnianej decyzji zamieszkiwali na terenie tej nieruchomości, ziemie te nie zostały zatem upuszczone, wówczas decyzja była bezprawna. Decyzja była również bezprawna, gdy w jej treść, czy podstępowanie które prowadziło do jej wydania było sprzeczne z wówczas obowiązującymi przepisami o postępowaniu administracyjnym, a mianowicie rozporządzeniem  Prezydenta o postępowaniu administracyjnym. Mogło tak się stać wówczas gdy decyzja nie określała w sposób precyzyjnie stron postępowania lub gdy nie określała w sposób dokładny rodzaju i powierzchni przejmowanych nieruchomości. Gdy decyzja ta była wydana z naruszeniem prawa nie można już żądać jej unieważnienia bowiem upłynęło zbyt wiele czasu od jej wydania a decyzja wywołała nieodwracalne skutki, można jednak żądać stwierdzenie, że została wydana niezgodnie z wówczas obowiązującym prawem. W sprawie tej właściwy będzie Wojewoda. Jeżeli Wojewoda wyda decyzję stwierdzającą, że decyzja o przejęciu na rzecz skarbu państwa nieruchomości opuszczonych była wydana z naruszeniem prawa pozostaje droga otwarta dla dochodzenia odszkodowania z tego tytułu przed sądem, będziemy bowiem w stanie wykazać zarówno związek przyczynowy pomiędzy wydaniem decyzji a szkodą, samą szkodę rozumianą jako uszczerbek w dobrach majątkowych, a także to, że organ władzy publicznej działał bezprawnie. Wówczas możemy wytoczyć powództwo przed sądem polskim przeciwko skarbowi państwa o zapłatę odszkodowania z tytułu wydania bezprawnie decyzji, której skutkiem było pozbawienie własności nieruchomości. Niniejszy artykuł napisano w sposób prosty i przystępny, aby uzyskać szczegóły można zwrócić się do kancelarii. Jeżeli starasz się odszkodowanie od skarbu państwa, w związku z wysiedleniami chętnie Ci pomożemy.