Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Skazanie niewinnego człowieka

W praktyce obrotu prawnego nader często dochodzi do sytuacji, że osoby skazane za popełnienie przestępstwa okazują się być niewinne co zostaje ujawnione dopiero po wykonaniu kary w całości lub części. W takim przypadku osoby takie ponoszą co do zasady szkodę w dobrach majątkowych oraz doznają krzywdy. Przepisy kodeksu postępowania karnego stanowią regułę szczególną w stosunku do zasad odpowiedzialności skarbu państwa za szkodę powstałą w skutek wydania prawomocnej decyzji lub orzeczenia Sądu. Skazany może się ubiegać o odszkodowanie i zadośćuczynienie wówczas gdy w wyniku kasacji lub wznowiono  postępowania został uniewinniony lub gdy zastosowano wobec niego łagodniejszą karę. Dotyczy to sytuacji gdy kara została rzeczywiście wykonana. Odszkodowanie nie przysługuje zatem wówczas gdy wykonanie kary zostało zawieszone lub z innych przyczyn wstrzymane.  Odszkodowanie i zadośćuczynienie ma stanowić rekompensatę zarówno z tytułu zastosowania kary, takiej np. jak kara pozbawienia wolności. Istnieje również możliwość o ubieganie się o odszkodowanie w związku z zastosowaniem środka zabezpieczającego. Środkiem takim, jest w szczególności umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym leczenia szpitalnego. W postępowaniu o uzyskanie odszkodowania od skarbu państwa z tego tytułu powód może być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego.

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Dodatkowo z uprawnień do odszkodowania mogą również skorzystać osoby wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub, które zatrzymano. Warunkiem w tym przypadku jest wykazanie, że zastosowanie tych środków było wyjątkowo niesłuszne. W tym przypadku można rozróżnić dwie sytuacji. W pierwszej kolejności tymczasowe aresztowanie może być wyjątkowo niesłuszne z uwagi na później wydany prawomocny wyrok w tej sprawie. Dla przykładu w przypadku uniewinnienia oskarżonego zastosowane w toku postępowania przygotowawczego tymczasowe aresztowanie należy uznać za wyjątkowo niesłuszne. Sytuacja tata będzie miała jednak również miejsce w przypadku skazania oskarżonego, ale na karę łagodniejsza niż pozbawienie wolności.  Po drugie wyjątkowa niesłuszność może już zaistnieć w chwili zastosowania tymczasowego aresztowania. Dla przykładu zastosowano wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie pomimo braku ku temu przesłanek formalno-prawnych. W takiej sytuacji tymczasowe aresztowanie będzie wyjątkowo niesłuszne bez względu na treść orzeczenia kończącego sprawę.

Porada prawna w zakresie odszkodowania

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz zasięgnąć opinii w zakresie prawa karnego serdecznie zapraszamy do kontakt.