Odwołanie od decyzji administracyjnej

Załatwianie spraw przez organy administracji 

Wielokrotnie zdarza się, że musimy w ważnej z naszego punktu widzenia sprawy udać się do urzędu. Na piśmie formułujemy nasze zapytania, żądania, prośby, wnioski; opisujemy daną sytuację. Na każdym takim dokumencie powinna znajdować się data wpływu, jest to istotne z punktu widzenia oczekiwania na odpowiedź. Wielokrotnie urzędnicy nie przestrzegają terminów, petent musi cierpliwie czekać.

Jak działają organy administracji? 

Warto jednak pamiętać, iż organ administracji publicznej to wyodrębniona cześć administracji, która na podstawie prawa i w  granicach prawa wykonuje zadania z zakresu administracji państwowej przekazane jej na podstawie przepisów prawa. W toku postępowania administracyjnego organy administracji publicznej wydają decyzje, które kończą sprawę co do jej istoty w danej instancji. Od decyzji wydanej przez organy pierwszej instancji strona może odwołać się do organów wyższej instancji. W pouczeniu do tej decyzji organ wskazuje sposób i  termin na wniesienie odwołania  od rozstrzygnięcia danej decyzji. Według kodeksu postępowania administracyjnego termin ten wynosi  14 dni. Jeśli na postawie obowiązujących przepisów prawnych strona nie wniesie odwołania w wyznaczonym terminie nie zostanie ono rozpatrzone przez organ. W szczególnych jednak przypadkach ustawa przywiduje możliwość  przywrócenia takiego terminu, jednak jedynie na wniosek strony i jeżeli wskaże ona, że przekroczenie terminu nie nastąpiło z jej winy.

Skarga do WSA

Od decyzji, która skończy postępowanie w II instancji strona, która nie zgadza się z jej treścią ma prawo wnieść skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Treść odwołania może zawierać jedynie to, że odwołujący nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia zawartego w decyzji. Warto jednak w takiej sytuacji sięgnąć po pomoc specjalisty z dziedziny prawa i udać się po pomoc do radcy prawnego lub adwokata, który w sposób właściwy z punktu widzenia prawa dobierze argumenty jakie osoba odwołująca się pragnie żeby zostały wzięte pod uwagę tak aby sprawa mogła być rozstrzygnięta na korzyść tej osoby. Radca Prawny Joanna Orłowska-Pączek w swoich Kancelariach w Rzeszowie, Jarosławiu i Przeworsku służy pomocą w sporządzeniu takiego odwołania. Sporządzamy je w oparciu o przepisy prawa, po dogłębnej analizie każdej sprawy, mając na uwagę to, iż każdy urzędnik może zagubić się w gąszczu przepisów.

Kontakty z urzędnikami 

W kontakcie z urzędnikami dużo zależy także od dobrej woli pracownika organu administracji publicznej, jego przyjaznego nastawienia i kompetencji, gdy brakuje tych dwóch czynników  trudno o wymierne efekty naszych starań. Dla równowagi sił pomoc Radcy Prawnego lub Adwokata jest jak najbardziej wskazana.