Odwołanie od decyzji administracyjnej

            Wielokrotnie zdarza się, że musimy w ważnej z naszego punktu widzenia sprawy udać się do urzędu. Na piśmie formułujemy nasze zapytania, żądania, prośby, wnioski; opisujemy daną sytuację. Na każdym takim dokumencie powinna znajdować się data wpływu, jest to istotne z punktu widzenia oczekiwania na odpowiedź. Wielokrotnie urzędnicy nie przestrzegają terminów, petent musi cierpliwie czekać.

            Warto jednak pamiętać, iż organ administracji publicznej to wyodrębniona cześć, która na podstawie prawa i w  granicach prawa wykonuje zadania z zakresu administracji państwowej przekazane jej na podstawie przepisów prawa. W toku postępowania administracyjnego organy administracji publicznej wydają decyzję, która kończy sprawę co do jej istoty w danej instancji. Od decyzji wydanej przez organy pierwszej instancji strona może odwołać się do organów wyższej instancji. W pouczeniu do tej decyzji organ wskazuje sposób i  termin na odwołanie się od rozstrzygnięcia danej decyzji. Według kodeksu postępowania administracyjnego termin ten wynosi  14 dni. Jeśli na postawie obowiązujących przepisów prawnych strona nie wniesie odwołania w wyznaczonym terminie nie zostanie ono rozpatrzone przez organ. W szczególnych jednak przypadkach ustawa przywiduje możliwość  przywrócenia takiego terminu, jednak jedynie na wniosek strony i jeżeli wskaże ona, że przekroczenie terminu nie nastąpiło z jej winy.

            Od decyzji, która skończy postępowanie w II instancji strona, która nie zgadza się z jej treścią ma prawo wnieść skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Treść odwołania może zawierać jedynie to, że odwołujący nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia zawartego w decyzji. Warto jednak w takiej sytuacji sięgnąć po pomoc specjalisty z dziedziny prawa i udać się po pomoc do radcy prawnego lub adwokata, który w sposób właściwy z punktu widzenia prawa dobierze argumenty jakie osoba odwołująca się pragnie żeby zostały wzięte pod uwagę tak aby sprawa mogła być rozstrzygnięta na korzyść tej osoby. Radca Prawny Joanna Orłowska-Pączek w swoich Kancelariach w Rzeszowie, Jarosławiu i Przeworsku służy pomocą w sporządzeniu takiego odwołania. Sporządzamy je w oparciu o przepisy prawa, po dogłębnej analizie każdej sprawy, mając na uwagę to, iż każdy urzędnik może zagubić się w gąszczu przepisów.

            W kontakcie z urzędnikami dużo zależy także od dobrej woli pracownika organu administracji publicznej, jego przyjaznego nastawienia i kompetencji, gdy brakuje tych dwóch czynników  trudno o wymierne efekty naszych starań. Dla równowagi sił pomoc Radcy Prawnego lub Adwokata jest jak najbardziej wskazana.