Ogłoszenie testamentu

Zasady dziedziczenia testamentowego

W przypadku gdy spadkobierca pozostawił po sobie testament to dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym. Najczęściej testament znajduje się w rękach osób najbliższych dla spadkodawcy, a w przypadku testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego u Notariusza. W przypadku gdy testament nie został sporządzony przez notariusza zgodnie z przepisami postępowania cywilnego osoba będąca w jego posiadaniu ma obowiązek złożyć go w sądzie. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku ww. osoba naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą między innymi względem spadkobierców, ale nie tylko. Niezależnie od tego Sąd może także nałożyć na taką osobę stosunkowo wysoką grzywnę. Ukrywanie testamentu często leży w interesie spadkobierców ustawowych, którzy zostali wyłączeni od dziedziczenia na podstawie testamentu.

Na czym polega ogłoszenie testamentu 

Otwarcie testamentu jest czynnością dokonywaną przez niezawisły Sąd lub Notariusza. Sąd może ogłosić testament co do zasady wyłącznie w przypadku gdy posiada dowód na okoliczność, że spadkodawca nie żyje. Dowodem takim może być przede wszystkim akt zgonu. O terminie ogłoszenia testamentu nie zawiadamia się jednak osób zainteresowanych w sprawie, tj. spadkobierców testamentowych, czy uprawnionych do zachowku. Istnieje możliwość, że spadkobierca pozostawił po sobie kilka testamentów. Dla przykładu spadkodawca sporządził testament, w którym wyłącznym spadkobiercą po swojej śmierci uczynił syna. W związku z faktem, iż pomiędzy spadkodawcą, a przyszłym spadkobiercą doszło do konfliktu spadkodawca sporządził nowy testament, w którym do dziedziczenia powołał wyłącznie córkę. W takim przypadku dziedziczenie po śmierci spadkodawcy nastąpi na podstawie testamentu sporządzonego później, a wcześniejszy testament będzie uznany za odwołany. Z ogłoszenia testamentu Sąd sporządza stosowny protokół, który dokumentuje w szczególności datę otwarcia testamenty i wskazuje osobę, która złożyła testament. Po ogłoszeniu testamentu osoby zainteresowane powinny zostać zawiadomione o tym fakcie przez Sąd lub Notariusza. W zawiadomieniu tym należy również poinformować o zawartych w testamencie rozrządzeniach. W przypadku gdy dziedziczenie następuje na podstawie testamentu przedmiotem postępowania o nabycie spadku może być również stwierdzenie ważności testamentu od czego zależy również minimalna stawka radcy prawnego lub adwokata za prowadzenie sprawy. Testament jest bardzo ważnym dokumentem i należy go złożyć do Sądu w oryginale, dlatego trzeba bardzo uważać, aby nie uległ on przypadkowemu zniszczeniu lub też uszkodzeniu.

Jak umówić się na poradę prawną? 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat dziedziczenia testamentowego zapraszamy do kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do współpracy.